Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

103  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
2 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 9

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek posiada jedną z najbardziej rozrzeźbionych architektonicznie elewacji w Brzostowie. Dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, murowany z cegły i otynkowany, szczytowo usytuowany do ul. Okrężnej. Obiekt oddzielony od ulicy pasem zieleni.
Szczyt zachodni ze środkową częścią wysuniętą lekko z lica ściany. Okna dwuskrzydłowe z gzymsami podokiennymi (w części środkowej parteru wnęka okienna) oraz podokiennymi i nadokiennymi w części I p. Okno środkowe I p. z obramieniem. Ponadto szczyt podzielony gzymsami międzykondygnacyjnymi i gzymsem podokapowym. W centrum szczytu, nad gzymsem podokapowym, dwa okna sklepione półkoliście z obramieniem, wolutami i tympanonem u góry. Zwieńczenie szczytu rozrzeźbione ze sterczynami w narożnikach. Lewa strona zwieńczenia szczytu odpadła.
Szczyt wsch. przylega do budynku gospodarczego stanowiącego dalszą część zabudowy.
Elewacja płn. blisko elew. płd. budynku przy ul. Okrężnej 7 niemożliwa do sfotografowania z oknami w części I p.
Elewacja płd. (od podwórza) symetryczna w części środkowej lekko wysunięta z lica ściany. W części parterowej podwyższone wejście do budynku z dwuskrzydłowymi drzwiami płycinowymi z okratowanymi naświetlami w obu skrzydłach. Okratowanie naświetli kute o miękkiej linii z gotyckimi inicjałami w części środkowej. Po bokach okna dwuskrzydłowe z zewnętrznymi parapetami podokiennymi. Elewację zdobią gzymsy międzykondygnacyjne gzyms pod- i nadokienny w części I p. oraz gzyms podokapowy. Wysunięta część elewacji zwieńczona szczytem w którym znajduje się półkoliście sklepione okno nad gzymsem podokapowym. Szczyt zwieńczenia rozrzeźbiony, przykryty dachem dwuspadowym, sięga 2/3 wysokości połaci dachowej. W płd. połaci dachowej kilka nieregularnie rozmieszczonych, szklanych świetlików.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany w II poł. XIX w. Brak bibliografii oraz ikonografii historycznej dotyczącej obiektu. Nieznany jest architekt który go zaprojektował. Obecnie administrowany przez ZGM jest wynajmowany na mieszkania.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Wizualnie oceniając obiekt zachował sią w formie pierwotnej ze stolarką budowlaną włącznie. Z ostatnich fotografii wynika że w obiekcie nie podjęto żadnych prac konserwatorskich. Istniejące drzwi do budyku nie są już głównym wejściem do obiektu który jest obsługiwany poprzez dobudówkę do dawnej części gospodarczej budynku, nie dostosowanej do części historycznej obiektu.Fotografie z 2011 r. wykazują wymianę okien w górnej kondygnacji szczytu zach. Okna zostały wymienioe na jednoskrzydłowe z PCV.

Uwagi różne:

Ze względu na stan zniszczenia obiekt wymaga zabiegów ratunkowych chroniących go przed dalszą utratą zdobień architektonicznych oraz przywrócenia elementów już nieistniejących, możliwych do odtworzenia.
Budynek wymaga osuszenia i zastosowania izolacji przeciwwilgociowej części przyziemia, wymiany i konserwacji tynków, stolarki budowlanej oraz przełożenia dachówki. Opierzenia wymagają zwieńczenia szczytów a cały budynek wymiany rynien odprowadzających wody opadowe. Wszystkie prace powiny być nadzorowane przez konserwatora zabytków.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 88 MN/U.
88 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1, dom przy ul. Okrężnej nr 15 znajduje się w rej. zab. nr 492/L z dnia 05.05.1971 r.
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;
6. nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 8 m od 9 KL i 6 m od 8 KL.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

29 stycznia 2004