Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

102  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 5

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Duży budynek mieszkalny, wielorodzinny na planie prostkąta o wymiarach 8,5 x 34 m. Obiekt murowany i otynkowany, dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej.
Szczyt zach. symetryczny z parą okien dwuskrzydłowych w parterze i I p. oraz jednoskrzydłowym oknem w środkowej części poddasza obok którego znajdują się dwa małe prostokątne okienka. W zwieńczeniu szczytu półkoliste okno doświetlające poddasze budynku. Przy gruncie wąski cokolik z cegły nietynkowanej.
Szczyt wsch. z kwadratowym okienkiem w osi zwieńczenia szczytu oraz jednoskrzydłowym, prostokątnym oknem na poziomie I p. przy elew. płn. W parterze szereg przybudówek pełniących funkcję pomieszczeń gospodarczych. Dach dwuspadowy o różnym nachyleniu połaci dachowych od stronu szczytu wsch., wyższy poziom okien I p. na elewacji płd. oraz dwa odrębne wejścia dzielą budynek na dwie części.
Elewacja płd. z szeregiem okien dwuskrzydłowych na I p. i w parterze oraz parą drzwi wejściowych z naświetlem do każdej części budynku. W połaci dachowej cztery świetliki w formie okien połaciowych. Przy gruncie cokolik z cegły nietynkowanej a w części poddasza prosty gzyms podokapowy. Część budynku przy szczycie wsch. ma ankrowaną ścianę na poziomie stropu międzykondygnacyjnego.
Elewacja północna ciasno dobudowana do elew. płd. budynku przy ul. Okrężnej 3, tworząc wąskie przejście między budynkami z furtą od strony ulicy. W częśći parterowej przy szczycie zach. okna w części parterowej. Na elewacji widoczne instalacje wentylacyjne z rur PCV oraz rynny odwadniające płn. połać dachową. W części parteru przy szczycie wsch. wnęki okienne zamurowane. Brak cokołu w części przyziemia oraz gzymsu podokapowego w tej części budynku. Wszystkie okna w budynku wyposażone w ceramiczne parapety zewnętrzne.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. Brak bibliografii oraz ikonografii historycznej na jego temat. Obecnie pełni funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Ostatnia fotografia z 2011 r. pokazuje, że w budynku wymieniono okna dwuskrzydłowe na jednoskrzydłowe z PCV.

Uwagi różne:

Stolarka okienna wymieniana na nową powinna być dostosowana do podziałów historycznych. Różność istniejących podziałów w oknach powoduje duży chaos na elewacjach co wymaga działań kordynacyjnych administratora obiektu, mieszkańców i konserwatora zabytków.
Budynek wymaga osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej części przyziemia, ocieplenia ścian i poddasza, wymiany stolarki z zachowaniem podziałów historycznych oraz wymiany dachówki i tynków.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 88 MN/U.
88 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1, dom przy ul. Okrężnej nr 15 znajduje się w rej. zab. nr 492/L z dnia 05.05.1971 r.
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;
6. nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 8 m od 9 KL i 6 m od 8 KL.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.

Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

29 stycznia 2004