Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

101  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 1

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jest wybudowany na rogu ul. Okrężnej i ul. Kasztanowej. Elewacja płn. i szczyt zach. przylegają bezpośrednio do chodnika dla pieszych w/w ulic. Obiekt jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej jest typowym budynkiem w zabytkowej ruralistce Brzostowa. Cokolik w części przyziemia, gzyms podokapowy, narożniki budynku oraz otwory podkreślone kolorem ciemnobrązowym.
Budynek szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej i kalenicowo do ul. Kasztanowej.
Szczyt zachodni symetryczny z dwoma oknami dwuskrzydłowymi w parterze. Szczyt ponad gzymsem międzykondygnacyjnym lekko wysunięty z elewacji w części środkowej i wyniesiony ponad linię krokwi. Dwa okna dwuskrzydłowe w części poddasza nad którymi znajduje się swoisty tympanon obwiedziony gzymsem przy zwieńczeniu szczytu oraz gzymsem poziomym nad oknami poddasza. W środku tympanonu półkolista wnęka z obramieniem. Szczyt opierzony pomalowaną blachą. W narożniku przy elew. płd. dobudowany słup stanowiący konstrukcję dla furtki wejściowej na podwórze.
Szczyt wsch. przylega do budynku gospodarczego biegnącego w linii budynku mieszkalnego.
Elewacja płn. z dwoma oknami dwuskrzydłowymi. Okno w części centralnej elewacji częściowo zamurowane, wnęka pod oknem zamurowanym, zabielona. W płn. połaci dachowej świetlik w formie okna połaciowego.
Elewacja płd. (od podwórza) z drewnianymi drzwiami do budynku w środkowej części elewacji. Na lewo od drzwi trzy, na prawo dwa okna dwuskrzydłowe. Okna po obu stronach drzwi częściowo zamurowane. Pod oknem na prawo od drzwi mały prostokątny otwór okratowany wskazujący na częściowe podpiwniczenie budynku. W płd. połaci dachowej dwa nieregularnie rozmieszczone świetliki w formie okien połaciowych. Szczyt wschodni dzielający budynek mieszkalny od gospodarczego opierzony blachą. Zacieki czytelne na wszystkich elewacjach sięgają miejscami górnej krawędzi okien w parterze budynku.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany w końcu XIX w. jako budynek mieszkalny w zabudowaniach gospodarstwa rolniczego. Brak danych bibliograficznych na temet jego losów późniejszych. Obecnie jest własnością prywatną i nadal pełni funkcję budynku mieszkalnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

W budynku okna w parterze szczytu zach. zostały wymienione na okna z PCV. Wymieniona została dachówka na całej połaci dachu z zastosowaniem okien połaciowych jako świetlików doświetlających poddasze budynku. Opierzone blachą stalową, pomalowaną minią ołowiową zostały zwieńczenia szczytów.Ostatnia fotografia z 2011 r. pokazuje, że nad wejściem do budynku zaistniało nowe zadaszenie, dostosowane do stylistyki budynku, którego wcześniej nie było oraz budynek gospodarczy przylegający szczytem do mieszkalnego zyskał nową dachówkę.

Uwagi różne:

Dom wymaga osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej części przyziemia oraz konserwacji tynków. Wskazane jest przywrócenie otworów pierwotnych w oknach częściowo zamurowanych. Wszystkie zabiegi budowlano - kosmetyczne budynku wymagają nadzoru konserwatorskiego.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 88 MN/U.
88 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1, dom przy ul. Okrężnej nr 15 znajduje się w rej. zab. nr 492/L z dnia 05.05.1971 r.
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;
6. nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 8 m od 9 KL i 6 m od 8 KL.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

29 stycznia 2004