Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

100  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Kasztanowa 10

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, na planie prostokąta, murowany i otynkowany, przykryty dachem mansardowo - naczółkowym z dachówki ceramicznej. Obiekt oddzielony od ulicy pasem zieleni i ogrodzeniem z kształtowników stalowych. Cała stolarka otworowa w obiekcie drewniana. W części poddasza biały gzyms podokapowy biegnący wokół połaci dachowej.
Szczyt płn. (od strony ulicy) ze współczesną, parterową dobudówką na planie prostokąta, węższą od szerokości elewacji, krytą dachem jednospadowym ze spadkiem w kieruku północnym. W ścianie płn. dodudówki centralnie umieszczone okno dwuskrzydłowe, we wschodniej okno jednoskrzydłowe pod którym w części sutereny są drzwi do garażu. Nad drzwiami niewielki, jednospadowy daszek z eternitu falistego. W górnej części szczytu płn. pod naczółkiem dachu, dwa symetrycznie rozmieszczone okna dwuskrzydłowe. Narożnik płn. wsch. opleciony roślinnością, sięgającą połowy górnej połaci dachowej.
Elewacja wschodnia z dwoma jednoskrzydłowymi oknami wyposażonymi w parapet zewnętrzny. Cokolik w części przyziemia z kamienia polnego.
Szczyt płd. (ogrodowy) symetryczny z oknami dwuskrzydłowymi w części poddasza oraz oknem dwuskrzydłowym przy elewacji zach. Przy elewacji wsch. drzwi ogrodowe z naświetlem i drewnianą okiennicą. W połaci dachowej naczółka mały świeltlik.
Elewacja zachodnia z jednym oknem dwuskrzydłowym przy szczycie płn. w części parteru. W osi tego okna na przedłużeniu górnej połaci dachu mansardowego lukarna z oknem dwuskrzydłowym, kryta dachem z dachówki ceramicznej.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany został w 1905 r.. jako budynek mieszkalny jednorodzinny. Brak danych bibliograficznych na temat jego losów późniejszych. Obecnie jest własnością prywatną i pełni nadal funkcję budynku mieszkalnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Niewątpliwie współczesny charakter ma dobudowane przy szczycie płn. pomieszczenie z garażem w części sutereny. Również stolarka otworowa w budynku wygląda na współczesną.

Uwagi różne:

Przybudówka przy szczycie płn. powinna być dostosowana do architektury budynku zabytkowego. Obiekt wymaga opracowacowania kolorystyki pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 57 MN.
57 MN
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;
2. cześć terenu znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;
4. wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
5. dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;
6. ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowabędace w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 stycznia 2004