Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

099  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. 1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Kasztanowa 8

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, na planie prostokąta, murowany, ocieplony i pomalowany na kolor jasnożółty. Obiekt kalenicowo posadowiony do ul. Kasztanowej przykryty dachem mansardowo - naczółkowym z dachówki ceramicznej. Budynek oddzielony od ulicy pasem zieleni i ogrodzeniem z kształtowników stalowych.
Szczyt płn. (od strony ulicy) z wysokim ciemnobrązowym cokołem w części przyziemia, oknami dwuskrzydłowymi, niesymetrycznymi w parterze oraz jednoskrzydłowymi w części poddasza pod naczółkiem. W połaci dachowej lukarna z trójkątnym okienkiem, przykryta dwuspadowym daszkiem. Z prawej strony, we współczesnej dobudówce do budynku, wejście główne ze schodami do podwyższonego parteru. Na prawo od drzwi, duże podwójne, dwuskrzydłowe okno, pod którym w części sutereny znajduje się wjazd do garażu. Wszystkie okna w budynku z białego PCV, drzwi z naświetlem drewniane. Wszystkie węgarki pomalowane na kolor ciemnobrązowy. Linia dachu oraz cokolik w części przyziemia wyróżnione kolorem ciemnobrązowym.
Elewacja wschodnia bez okien i otworów w połaci dachowej. Cokół w części przyziemia oraz poziomy pas pod okapem, wyróżnione ciemnobrązowym kolorem.
Szczyt płd. (ogrodowy) z drzwiami od str. elewacji zach. oraz małym okienkiem na prawo od drzwi. Od strony elewacji wsch. w parterze, duże, dwuskrzydłowe, niesymetryczne okno. W części poddasza, pod naczółkiem dwa symetrycznie rozmieszczone okna jednoskrzydłowe. W części dobudówki okno dwuskrzydłowe.
Elewacja zach. to boczna ściana współczesnej parterowej dobudówki z jednym oknem jednoskrzydłowym przy szczycie płn. oraz dachem jednospadowym ze spadkiem od dolnej połaci mansardy w kierunku zachodnim. W połaci dachowej górnej części dachu, lukarna w formie okna połaciowego.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany w 1920 r. w okresie wielkiego kryzysu po I wojnie światowej. Brak danych bibliograficznych na temat jego losów późniejszych. Obecnie jest własnością prywatną i pełni nadal funkcję budynku mieszkalnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego obiektu nie pozwala na szczegółowe porównanie go z wyglądem współczesnym. Znając upodobanie niemieckich budowniczych do symetrii napewno dobudowana część budynku z garażem przy elewacji zach. jest dziełem współczesnym. Niesymetryczne podziały okien dwuskrzydłowych w parterze oraz tworzywo okien wskazują na ich współczesny rodowód. Również stolarka drzwiowa jest z współczesnymi naświetlami i ościeżami.
Fotografie z 2011 r. wskazują na dbałośc o stan budynku jego mieszkańców oraz nie wykazują zmian budynku w porównaniu z wizualizacją z 2003 r.

Uwagi różne:

Budynek jest po remoncie i ma się dobrze. Prawdopodobnie nie wszyskie elementy remontu były wykonywane w porozumieniu z konserwatorem zabytków. Przywrócenie podziałów symetrycznych w parterowej części okien oraz dostosowanie architektury dobudówki (pod nadzorem konserwatorskim) do budynku istniejącego poprawiłoby walory architektoniczno - estetyczne obiektu.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 57 MN.
57 MN
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;
2. cześć terenu znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;
4. wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
5. dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;
6. ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 stycznia 2004