Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

098  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Jesienna 27

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem, murowany, otynkowany i pomalowany na kolor biały z wyróżnieniem kolorem szarym cokolika przyziemnego, obramienia okien oraz gzymsu, międzykondygnacyjnego i podokapowego. Kryty dachem dwuspadowym z szarej (betonowej?) dachówki.
Budynek szczytem zach. przylega bezpośrednio do ul. Jesiennej. Szczyt budynku symetryczny z wąskim cokołem w części przyziemia, dwoma oknami dwuskrzydłowymi w części parteru oddzielonego od poddasza gzymsem międzykondygnacyjnym. W części poddasza trzy okna z obramieniem, zwieńczone półkoliście. Środkowe okno większe, dwuskrzydłowe. Okna skrajne jednoskrzydłowe, mniejsze od środkowego. W zwieńczeniu szczytu małe półkoliste okienko z obramieniem.
Szczyt wsch. przylega do budynków gospodarczych stanowiących dalszy ciąg zabudowy.
Elewacja płn. (wejściowa) z gzymsem podokapowym oraz dwoma oknami i wnęką zamurowaną z obramieniem podkreślone gzymsem międzykondygnacyjnym. W części parterowej w części środkowej okno dwuskrzydłowe. Na lewo od okna (przy szczycie wsch.) dobudowana współcześnie sień w formie prostokątnej dobudówki z drzwiami drewnianymi oraz pojedynczymi, jednoskrzydłowymi oknami z PCV. na każdej ścianie. Dobudówka przykryta dachem jednospadowym.
Elewacja płd. ciasno przylega do sąsiedniego budynku tworząc wąskie przejście między nimi.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowano w 1900 r. Brak danych biliograficznych oraz ikonografii historycznej. Obecnie pełni funkcję budynku mieszkalnego w zabytkowej ruralistyce Brzostowa.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na szczegółowe porównanie go z wyglądem współczesnym. Niewątpliwie dobudowana sień na elewacji płn. jest tworem późniejszym niż pierwotna forma budynku.
Fotografia z 2011 r. pokazuje, że na budynku trwają prace budowlane w oknach szczytu zach. pojawiły się nowe okna oraz żaluzje zewnętrzne.

Uwagi różne:

Przy pięknej zach. ścianie szczytowej należałoby dostosować współczesną dobudówkę (sień) do historycznego charakteru budowli pod nadzorem konserwatorskim. Budynek wymaga osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej części przyziemia oraz uzupełnienia tynków i pomalowania szczytu wsch. oraz elewacji płd. W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 53 MN/U.
53 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniuDGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospopdarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 stycznia 2004