Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

097  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Jesienna 23

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z zagospodarowanym poddaszem. Obiekt murowany, otynkowany i pomalowany na kolor biały z dachem płaskim. Elewacja zachodnia przylega bezpośrednio do ulicy Jesiennej. Cokół budynku z cegły klinkierowej. fugi białe. W elewacji zach. małe okno doświetlające piwnice budynku. Elewacja symetryczna z szeregiem prostokątnych czterech okien w parterze, piętrze oraz w części poddasza. Elewacja posiada dwa gzymsy podokienne, gzyms międzykondygnacyjny oraz gzyms podokapowy, wyróżnione kolorem (ciemny brąz). Waskie obramienia okien wyróżnione tym samym kolorem na wszystkich elewacjach.
Elewacja płn. wsch. i płd. wyróżnione dwoma poziomymi pasami koloru w części przyziemia i gzymsu podokapowego oraz trzema pionowymi w narożnikach i przez środek elewacji.
Elewacja płn. z drzwiami prowadzącymi do podwyższonego parteru nad którymi znajduje się prostokątne dwuskrzydlowe okno z obramieniem. Na lewo od drzwi na ich górnym poziomie podobne okno lecz trochę mniejsze. Elewacja zach. z dwoma małymi oknami w części poddasza sklepionymi łukowato. W lewej części elewacji dobudowana ceglana dobudówka obrzucona tynkiem. z dachem jednospadowym z blachy falistej, która została adaptowana z pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia mieszkalne. Część górna z drewnianymi drzwiczkami pełniącymi funkcję zamknięcia pomieszczenia magazynowego żywności lub ściółki dla zwierząt gospodarskich. W parterze szereg drzwi i okien wskazujących na mieszkalny charakter dobudówki. Szczyt wschodni dobudówki z dwoma róznymi granulacjami tynku narzucanego oraz widoczną drugą połacią dachową ze spadkiem skierowanym w stronę płd. Elewacja płd. przylega do granicy działki oraz do zabudowań przy ul. Jesiennej 25 tworząc wąskie przejście.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany w 1900 r. Brak informacji historycznych na tamat jego dziejów.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego obiektu nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. wskazuje, iż pierwotnie dach budynku głównego był dwuspadowy. W 2011 r. w wizerunku budynku nie odnotowano żadnych zmian.

Uwagi różne:

Brak wizerunku historycznego przy istniejącym prostym, wykończonym blokowisku wymaga szczegółowych analiz konserwatorskich w celu ustalenia elementów historycznych i zmian późniejszych w obiekcie. To pozwoli stworzyć program przynajmniej częściowej, historycznej rekonstrukcji budynku.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 53 MN/U.
53 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
6. nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 5 m. od 6KL i 8 m. od 9KL
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 stycznia 2004