Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

096  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Jesienna 19

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek na planie prostokąta, szczytowo usytuowany do ul. Jesiennej. Szczyt zach. przylega bezpośrednio do ulicy. Obiekt murowany i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. Duże ubytki dachówki w opierzeniu zach. ściany szczytowej.
Szczyt zach. z prostokątnym oknem dwuskrzydłowym przy ścianie płn. w części parteru. Na wysokości gzymsu podokapowego poziomy pas tynku oddzielający część parterową od zagospodarowanej części poddasza. Szczyt zwieńczony trójkątnie z uskokami. W górnej części powyżej pasa tynku. dwa prostokątne okna dwyskrzydłowe. Przy zwieńczeniu szczytu małe okno zwieńczone półkoliście z obramieniem, doświetlające strych budynku. Dwa symetryczne zaślepione otwory w części przyziemnego cokołu. Wszystkie okna z parapetem zewnętrznym.
Szczyt wsch. przylega do budynku gospodarczego będącego przedłużeniem budynku mieszkalnego.
Elewacja północna z małymi otworami wentylacyjnymi pod gzymsem podokapowym. Duże ubytki w tynku na tej elewacji. W połaci dachowej szklany świetlik.
Elewacja płd. z drzwiami wejściowymi w centralnej części elewacji nad którymi nadwieszony jest prosty daszek. Po obu stronach od drzwi para okien prostokątnych, dwuskrzydłowych. Okno na prawo od drzwi pomniejszone. Pod gzymsem podokapowym szereg otworów wentylacyjych. Przy sczycie wsch. w połaci dachowej lukarna w formie "wolego oczka". W centralnej części połaci szklany świetlik.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany został w 1900 r. Brak danych historycznych na temat obiektu.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Kolor tynku w parterze szczytu zach. wskazuje iż środkowe okno w parterze tej elewacji zostało zamurowane. Ogólny stan budynku (odpadające tynki, stan stolarki, dachówki, brak szyb) wskazuje na fakt, iż w okresie powojennym obiekt nie doczekał się inwestycji na które zasługuje każdy obiekt budowlany. Fotografia z 2011 r. pokazuje postępującą degradację budynku.

Uwagi różne:

Obiekt do remontu kapitalnego.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 53 MN/U
53 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
6) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 5 m. od 6KL i 8 m. od 9KL
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. wydane przez Herder-Institut Marburg w 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 stycznia 2004