Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

095  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Jesienna 15

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny z mieszkalną sutereną, murowany i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony do ul. Jesiennej.
Elewacja płd.(frontowa) symetryczna z drzwiami wejściowymi, płycinowymi, dwuskrzydłowymi z naświetlem oraz dwoma oknami międzykondygnacyjnymi nad drzwiami w centralnej części elewacji. Środek elewacji zwieńczony trójkątnym szczytem wyniesionym ponad gzyms podokapowy i przykrytym dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. W zwieńczeniu szczytu owalne okienko doświetlające strych. Po obu stronach od drzwi po dwie kolumny prostokątnych okien dwuskrzydłowych. Okna w części sutereny niższe od pozostałych. W linii okien, pod gzymsem podokapowym, małe okienka doświetlające poddasze budynku. Pod rynną poziomą prosty gzyms podokapowy.
Wschodnia i zachodnia ściana szczytowa identyczne z parą okien w środkowej części poddasza oraz dmoma skrajnymi, niewielkimi oknami jednoskrzydłowymi. Przy szczycie małe prostokątne okna doświetlające strych budynku. Okna na szczycie wsch. jednoskrzydłowe z białego PCV, na szczycie zach. dwuskrzydłowe. Przy elewacji płd. na szczycie zach. duży płat tynku odpadł od elewacji. Są to jedyne szczegóły odróżniające ściany szczytowe.
Elewacja płn. również symetryczna z drzwiami od strony podwórza na poziomie wysokiego parteru do których prowadzą jednobiegowe schody z metalową poręczą przy elewacji oraz murowaną, pełną balustradą i wejściem od str. wschodniej. W obudowie schodów na poziomie sutereny, drewnine drzwi do schowka pod schodami. Na każdej kondygnacji po cztery prostokątne okna dwuskrzydłowe. Okna na poziomie sutereny niższe od pozostałych. W osi okien, pod gzymsem podokapowym, małe prostokątne okienka. Elewacja zwieńczona w środkowej cząści trójkątnym szczytem, przykrytym dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, wyniesionym ponad gzyms podokapowy. W zwieńczeniu szczytu, na poziomie gzymsu podokapowego, prostokątne okno dwuskrzydłowe nad którym znajdują się symetrycznie rozmieszczone dwa małe, prostokątne okienka doświetlające strych. Na elewacji biegną wychodzące z wnętrza budynku, cztery pionowe przewody wentylacyjne z rur PCV.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany został w I ćw. XX w. jako budynek mieszkalny wielorodzinny, co w przypadku Brzostowa było rzadkością (tylko kilka budynków). Brak jakichkolwiek danych historycznych na temat obiektu.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Niewątpliwie drzwi wejściowe na elewacji płd. oraz okna na szczycie wsch. są dziełem współczesnym. Również pionowe rury wentylacyjne powstały po podłączeniu budynku do sieci miejskiej i wybudowaniu w obiekcie pomieszczeń sanitarnych. Fotografia z 2011 r. pokazuje, że budynek został poddany remontowi kapitalnemu odzyskując świeżość i pastelową barwę. Obiekt jest przykładem jak należy postępować z budynkami o walorach kulturowych.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego z osuszeniem i izolacją przciwwilgociową części przyziemia, wymianą stolarki z zastosowaniem podziałów historycznych, ociepleniem elewacji oraz wymianą dachówki z ociepleniem części poddasza. Wszystkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 30 MN/U.
30 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m. od granic działek przebiegających wzdłuż ulicy 15 KD;
3. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
4. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
5. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
6. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Mapy przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie.

 

Data założenia karty:

26 stycznia 2004