Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

094  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Jesienna 9

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Dom jednokondygnacyjny z częściowo zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, kryty dachem naczółkowym z dachówki ceramicznej. Szczytowo usytuowany do ul. Jesiennej jest pierwszym budynkiem ciągłej zabudowy charakterystycznej dla układu ruralistycznego Brzostowa.
Szczyt płd. symetryczny, przylega bezpośrednio do ulicy. W parterze dwa okna jednoskrzydłowe z obramieniem oraz wnęka wielkości okna w części centralnej. Na poziomie gzymsu podokapowego wystający z elewacji prosty gzyms oddzielający parter od zagospodarowanej części poddasza. W części poddasza dwa okna dwuskrzydłowe ze szczeblinami w centrum oraz dwa skrajne małe prostokątne okienka. W części poddasza pod naczółkiem dachu małe półkoliste okienko doświetlające strych budynku.
Płn. ściana szczytowa przylega do budynku gospodarczego z dachem dwuspadowym, nieco niższym od dachu budynku mieszkalnego.
Elewacja płd. symetryczna z wejściem do budynku w części centralnej oraz trzema oknami po obu stronach drzwi. Okna skrajne jednoskrzydłow z białego PCV z obramieniem. Okna przy drzwiach wejściowych częściowo zamurowane. Elewację wieńczy prosty gzyms podokapowy.
Elewacja wsch. niesymetryczna z parą okien jednoskrzydłowych z obramieniem oraz dwoma małymi okienkami przy sczycie płn. Elewację wieńczy prosty gzyms podokapowy. Pod gzymsem małe otwory wentylacyjne w elewacji. Dachówka w dolnej części połaci wymieniona na nową. Wszystkie okna w parterze, jednoskrzydłowe z białego PCV.

 

Historia obiektu:

Budynek wraz z zabudowaniami gospodarczymi powstał w 1920 r. Jest typowym obiektem zabytkowego układu ruralistycznego Brzostowa. Brak bibliografii na temat samego obiektu. Bibliografia dotyczy całej zabudowy Brzostowa, rzadziej poszczególnych budynków.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na szczególowe porównanioe go z wizerunkiem współczesnym.
Napewno zamiana dwuskrzydłowych okien podwójnych na jednoskrzydłowe, pojedyncze z białego PCV oraz częściowa wymiana dachówki na połaci wschodniej jest dziełem ostatnich 20 lat. Ostatnie fotografie wykazują,że w budynku zamieniono dachówkę ceramiczną na blachę dachówkopododobną oraz wszystkie okna zamieniono na okna z PCV a na szczycie zamontowano klimatyzator.
Na fotografiach z 2011 r. widoczna jest wymiana dachówki na blachę dachówkopodobną oraz wymianę okien na okna jednoskrzydłowe z PCV w szczytowej części budynku.

Uwagi różne:

Przywrócenie stolarki z historycznymi podziałami, całkowita wymiana dachówki, remont elewacji z ociepleniem oraz wymiana stolarki w części poddasza na szczycie płd.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 30 MN/U.
30 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m. od granic działek przebiegających wzdłuż ulicy 15 KD;
3. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
4. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
5. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
6. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 stycznia 2004