Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

091  

 

Nazwa obiektu:

Budynek Głogowskiego Centrum Medycznego

 

Czas powstania obiektu:
I ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Skłodowskiej-Curie 11

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek biurowy - Arbeitsamt

 

Użytkowanie obecne:

Przychodnia lekarska z apteką

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, na planie prostokąta, murowany i otynkowany, kalenicowo posadowiony do ul. M. Curie - Skłodowskiej, przykryty dachem czterospadowym z dachówki ceramicznej. Elewacja płd. (od ulicy) oddzielona od ul. pasem zieleni i ogrodzeniem. Na elewacji dwa symetryczne ryzality przy szczytach wsch. i zach. Ryzality sięgają gzymsu podokapowego i są przykryte dachem trzyspadowym z dodadkową połacią od str. płd. W parterze ryzalitów drzwi drewniane we wnęce z obramieniem nad którymi znajduje się wysokie dwuskrzydłowe okno wskazujące na komunikacyjne przeznaczenie wnętrza tych części budynku. Dodatkowo elewację zdobią gzymsy podokienne, ceglany cokolik w części przyziemia i fragment gzymsu międzykondygnacyjnego przy ryzalicie wsch. W płd. połaci dachowej pięć symetrycznie rozmieszczonych lukarn dachowych z oknami dwuskrzydłowymi, przykrytych dachem jednospadowym z dachówki ceramicznej. Cały budynek w części przyziemia wyposażony w ceglany cokolik.
Szczyty wsch. i zach. symetryczne z oknami w części cokołu oraz parą okien na obu kondygnacjach pod którymi biegnie gzyms podokapowy.
Elewacja płn. (od podwórza) z drzwiami i oknami w obniżonej części przyziemia tworzącego zagospodarowaną suterenę. W parterze i na pierwszym piętrze szereg dwuskrzydłowych, prostokątnych okien z gzymsem podokiennym. W płn. połaci pięć lukarn dachowych identycznych z lukarnami na połaci płd. Płn. połać dachowa zaznaczona wyraźnym fragmentem szarej dachówki.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany w I ćw. XX w. w okresie wielkiego ożywienia budownictwa publicznego po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. Położony pomiędzy miastem a istniejącym Przedmieściem Wiązów w pobliżu dworca kolejowego pełnił funkcję Urzędu Pracy (Arbeitsamt). W wyniku działań wojennych w 1945 r. dach i górny strop budynku uległy zawaleniu. W latach 50 - tych rozpoczęto prace budowlane, przywracające budynkowi użytkowy charakter i perwotny wygląd. W 1959 r. nastąpił odbiór budynku na cele internatu I LO z salami sypialnymi, kuchnią, kotłownią, salami nauki własnej i świetlicą i jednym lokalem mieszkalnym w części poddasza. W klatce schodowej ryzalitu zach. znajdowało się wejście do Klubu Nauczyciela mieszczące się na I p. Od 1999 r. w wyniku nowego podziału administracyjnego, budynek pełni funkcję siedziby Starostwa Powiatowego. Od 2002 r. jest siedzibą Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego. Obecnie wraz z apteką pełni funkcję Głogowskiego Centrum Medycznego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego obiektu nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Jedynie zachowane zdjęcie lotnicze wykazuje zachowanie historycznego planu budynku z ryzalitami przy szczytach na elewacji płd.
Fotografie z 2011 r. ilustrują dobudowę wejścia dla niepełnosprawnych z dojazdem przy szczycie zachodnim budynku na potrzeby placówki medycznej.

Uwagi różne:

W planie miejscowym Śródmieścia budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 29 MZ. Plan miejscowy powstał przed decyzją wniesienia obiektu na listę obiektów o walorach kulturowych. W związku z powyższym pobiekt chroniony jest przez ustalenia zawarte w planie miejscowym Śródmieścia, rozdział 2, ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7:
18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.
Ponadto obiekt stoi w strefie zespołu zabudowy o wyróżniających cechach przestrzennych (poza obszarami zabytkowymi), których charakter winien zostać zachowany.
W zmianie mpzp Śródmieścia z 2005 r obiekt stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 29 UC/MW.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29 UC/MW ustala się, jako łączne lub alternatywne następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) usługi komercyjne nieuciążliwe;
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
2) uzupełniające (dla zabudowy mieszkaniowej):
a) usługi handlu detalicznego;
b) usługi ochrony zdrowia i usługi opieki społecznej;
c) usługi gastronomii;
d) biura;
e) parking, garaż
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy;
1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,
2) dla funkcji usług komercyjnych obszar zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu;
3) dopuszczalna przebudowa lub rozbudowa obiektu z zachowaniem jednolitej formy architektonicznej;
4) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się przeznaczenie parteru na usługi;
5) forma nowej zabudowy powinna być zindywidualizowana i zharmonizowana z otoczeniem, pożądane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, budynków gospodarczych, wiat oraz tymczasowych obiektów usługowych;
2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;
3) obowiązek zazielenienia parkingów terenowych,
4) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy zapewnić co najmniej 1,5 stanowiska postojowego dla samochodów osobowych na każde mieszkanie,
5) w przypadku realizacji usług komercyjnych należy zapewnić co najmniej 20 miejsc postojowych na każde 1000m2 powierzchni użytkowej zabudowy;
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony ul. Marii Curie-Skłodowskiej.

Bibliografia:

1. Ustna relacja budowniczego obiektu w latach 50 - tych XX w. Pana Oktawiana Śliwińskiego.

 

Źródła ikonograficzne:

Mapy przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

28 października 2003