Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

089C  

 

Nazwa obiektu:

Umocnienia obronne i fortyfikacje Twierdzy Głogów - schron

 

Czas powstania obiektu:
1932

 

Adres obiektu:

Nadbrzeżna 1

 

Przeznaczenie pierwotne:

Schron

 

Użytkowanie obecne:

Część ogrodu na terenie ZE

 

Krótki opis obiektu:

Obiekt żelbetowy z dwoma wyjściami przylega do wału rzeki Odry na terenie Zakładu Energetycznego przy ul. Nadbrzeżnej. Wnętrze kolebkowe ze ścianami dzielącymi obiekt na segmenty. W ścianach wewnętrznych otwory drzwiowe. Na zewnątrz obiekt przykryty żelbetowymi płytami ze spadkiem w kierunku Odry. Cały obiekt przysypany ziemią i nasadzony krzewami ozdobnymi i trawą. Obiekt nie posiada żadnych otworów strzelniczych.

 

Historia obiektu:

Niemieckie naczelne dowództwo zleciło Inspekcji Saperów i Fortyfikacji, a także poszczególnym sztabom wojskowym podjęcie prac mających na celu dokładne rozpoznanie terenów graniczących z Polską. Wyniki przeprowadzonych studiów terenowych i prac badawczych przesłano do Naczelnego Dowództwa. W 1928 r. zapadła decyzja o utworzeniu na granicy niemiecko - polskiej trzech głównych linii umocnień. Pierwsze prace nad pozycją odrzańską rozpoczęły się juz w 1928 r. Jednakże pierwsze prace o poważniejszym charakterze rozpoczęły się ok. 1932 r. Rozpoczął się okres prac fortyfikacyjnych na lewym brzegu Odry, m.in. w rejonie Głogowa. Budowano żelbetowe schrony bojowe i bierne w odległości 10 - 50 m od rzeki. Schron pełnił funkcję schronu biernego (szczeliny przecilotniczej) dla pracowników elektrowni.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Obiekt w bryle zasadniczej nie uległ zmianie. teren schronu został nawieziony ziemią i zadrzewiony ozdobnymi krzewami w sposób doskonale maskujący schron.

Uwagi różne:

Sposób zagospodarowania obiektów fortyfikacyjnych z terenu Głogowa zawarty jest w opracowaniu Towarzystwa Miłośników Fortyfikacji - Oddział Zielonogórski - " Propozycje adaptacji reliktów głogowskich fortyfikacji".
W planie miejscowym Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich obiekt zlokalizowany jest na terenie oznaczonym symbolem 38 U,A.
38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 38 U,A ustala się:
1) Przeznaczenie terenu na cele usług i administracji.
2) Na terenie znajdują się obiekty o wartościach kulturowych, wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z W.K.Z. (budynek biurowy i magazynowy ZE, teren po cmentarzu żydowskim, schron i wartownia).

Bibliografia:

1. Strona internetowa TMZG.
2. J. Miniewicz, B. Perzyk - "Międzyrzecki Rejon Umocniony" - Warszawa 1993.
3. T. Rawski - "Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich 1919 - 1945 - Studia i materiały do historii wojskowości - T. XII, cz. I - Warszawa 1966
4. M. Rogalski, M. Zaborowski - "Fortyfikacje wczoraj i dziś" - Warszawa 1978
5. Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji - Oddział Zielonogórski - "Propozycje adaptacji reliktów głogowskich fortyfikacji" - poz. 1.0/ 12

 

Źródła ikonograficzne:

 

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia; Rafael Rokaszewicz, Bogdan Samorek
plany i rysunki: Krzysztof Motyl, Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

12 października 2004