Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

088  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
ok. roku 1900

 

Adres obiektu:

Aleja Wolności 79

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek czterokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany, otynkowany i pomalowany, zadaszony dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony do ulicy jest jednym z budynków zabudowy szeregowej Alei Wolności pomiędzy ul. Matejki a ul. Przemysłową. Szczyty wsch. i zach. przylegają do szczytów kamienic sąsiednich. Budynek oddzielony od ulicy pasem zieleni.
Elewacja płn. z osią symetrii przesuniętą w stronę szczytu zach. (dodatkowa kolumna okien i dwie lukarny dachowe przy szczycie wsch.) z historycznymi drzwiami dwuskrzydłowymi z naświetlami w centralnej części parteru. Część parterowa elewacji boniowana, okna z białymi prostokątnymi obramieniami. Na elewacji 2 gzymsy międzykondygnacyjne (nad parterem i między II a III p.) i gzyms podokapowy. Wszystkie okna z obramieniem sztukatorskim (każda kondygnacja inna). Dodatkowo nad oknami I p. gzymsy nadokienne nad którymi znajdują się dekoracje pola mięzyokiennego. Kolumny okien wyznaczają lizeny międzyokienne pomiędzy gzymsami międzykondygnacyjnymi podkreślające wertkalny charakter budowli. W części centralnej budyku nadwieszony nad oknami I p. wykusz w formie dwupiętrowej loggi, przykryty balkonem z tynkowaną balustradą na poziomie gzymsu podokapowego. Ściany wykusza boniowane tak jak parter budynku z dekoracjami sztukatorskimi na balustradach. Wykusz przedzielony filarem i ścianą dzielącą go na dwie części. W jego bocznych ścianach okna. Elewacja zwieńczona szczytem przesuniętym w stronę zach. ściany szczytowej z owalnie zwieńczonymi oknami, przykrytym dachem trzyspadowym sięgającym kalenicy budynku. W połaci dachowej, przy szczycie zachodnim jedna, przy wschodnim dwie lukarny z półkoliście zwieńczonymi oknami i owalnym zadaszeniem wraz ze szczytem wskazują na mieszkalne przeznaczenie poddasza. W połaci powyżej lukarn, świetliki dachowe w formie okien połaciowych.
Elewacja południowa (od podwórza) z centralnym, prostokątnym ryzalitem. W parterze ryzalitu drzwi nad którymi znajdują się duże trójdzielne okna międzykondygnacyjne. Po obu stronach ryzalitu kolumny trzech balkonów z metalową balustradą. W połaci dachowej cztery lukarny dachowe z oknami w formie kaferków, przykryte daszkiem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. W górnej części połaci świetliki w formie okien połaciowych.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. w czasie ożywienia publicznej działalności budowlanej po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. przy Alei Wolności łączącej miasto z przemysłowym Przedmieściem Wiązów. Pełnił najprawdopodobniej funkcję kamienicy czynszowej wynajmowanej pracownikom kolei lub robotnikom Przedmieścia Wiązów. Nadal pełni rolę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Nieznany jest wizerunek historyczny budynku ani rozmiar zniszczeń wojennych co uniemożliwia porównanie go z wyglądem współczesnym. Oceniając wygląd budynku nie wprowadzono w nim większych zmian architektonicznych.
Fotografie z 2011 r. nie wykazują zmian w wyglądzie elewacji w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Budynek wymaga osuszenia i instalacji przeciwilgociowej części przyziemia oraz remontu dachu i elewacji.
W planie miejscowyn Śródmieścia, budynek oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych, stoi na terenie oznaczonym 27 MW.
Dla terenu oznaczonego symbolem 27 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Nie dopuszcza się zmiany istniejących funkcji mieszkalnych na usługowe. Dla obszaru wnętrza blokowego, w celu określenia szczegółowych zasad jego zagospodarowania, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 lub większej, obejmującej likwidację istniejącej zabudowy gospodarczej na rzecz zespołów garażowych dla mieszkańców kwartału oraz podwórza rekreacyjnego.
Ponadto obekt stoi w strefie zabudowy o wyróżniających cechach przestrzennych (poza obszarami zabytkowymi), których charakter winien być zachowany.
Forma ochrony prawnej zabytku wynika z dokumentów uchwalonych przez Radę Miejską w studium uwarunkowań i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznych konserwatorskich do planu zagospodarowania przestrzennego Głogowa. Wszelkie prace budowlane na obiekcie dot. jego zewnętrznego wyglądu np: remont elewacji, dachu, wymiana okien, drzwi itp. wymagają pisemnej zgody WKZ.

Bibliografia:

1. Janusz Chutkowski - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - "Aleja Wolności" - zeszyt 40 z 1996 r. str 3 i 4.
2. Beate Störtkuhl - "Architektura Głogowa po zniesieniu fortyfikacji" str 38. - Zbliżenia - widoki Głogowa - Herder-Institut Marburg 1997.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dzial Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

22 października 2003