Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

087  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
ok. 1900 r.

 

Adres obiektu:

Aleja Wolności 77

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek czterokondygnacyjny, murowany, otynkowanyi pomalowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, Kalenicowo posadowiony do Alei Wolności, jest jednym z budynków zabudowy szeregowej Alei pomiędzy ul. Matejki a ul. Przemysłową. Obiekt oddzielony od ulicy pasem zieleni. Szczyty wsch. i zach. przylegają do szczytów kamienic sąsiednich.
Elewacja płn. symetryczna z portalem wejściowym w centralnej części parteru. Obramienie drzwi w formie prostego belkowania z nadwieszonym nad górną, poziomą belką, ozdobnym gzymsem nadotworowym. Pomiędzy gzymsem a belką dekoracja sztukatorska z głową kobiety oraz miękkim roślinnym ornamentem. Okna w parterze oraz oraz dwa okna na I p. przy szczycie wschodnim z prostym obramieniem. Pomiędzy oknami na lewo od portalu, prosta lizena biegnąca od przyziemia do gzymsu podokapowego. Wszystkie okna na elewacji dwuskrzydłowe, jednakowych rozmiarów, po dziewięć na kondygnacji. W połaci dachowej świetliki w formie okien połaciowych.
Elewacja płd. z centralnym, prostokątnym ryzalitem z drzwiami od strony podwórza i kolumną okien międzykondygnacyjnych, doświetlających klatkę schodową wewnątrz budynku. Okna nad drzwiami i pod gzymsem mniejsze, dwuskrzydłowe. Do ryzalitu przylegają po obu stronach, na każdej kondygnacji powyżej parteru, balkony z otynkowaną balustradą. Wszystkie okna na elewacji dwuskrzydłowe. W połaci dachowej przy szczycie zach. nadbudowa w formie lukarny z dwoma oknami wskazuje na mieszkalną część tej części poddasza. Nadbudowa przykryta dachem jednospadowym. W połaci dachowej świetlik w formie okna połaciowego.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany w I ćw. XX w. w okresie wielkiego ożywienia publicznej działalności budowlanej po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. przy Al. Woności łączącej miasto z powstałym wcześniej Przedmieściem Wiązów. Nieznany jest wizerunek historyczny budynku ani rozmiar zniszczeń wojennych (brak ikonografii). Najprawdopodobniej był jedną z kamienic czynszowych wynajmowanym pracownikom kolei lub rozwijającego się na Przedmieściu Wiązów przemysłu. W chwili obecne budynek pełni rolę mieszkalną, wielorodzinną.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wspomnianej wyżej ikonografi historycznej obiektu nie pozwala na szczegółowe porównanie go z wyglądem współczesnym. Brak dekoracji na elewacjach, lukarn dachowych oraz obniżenie dachu w stosunku do kamienic sąsiednich wskazuje na znaczne zniszczenia budynku w czasie oblężenia miasta w 1945 r. Niewątpliwie współczesną zmianą jest nadbudowa w części dachowej elewacji płd. przy szczycie zach.
Fotografia z 2011 r. ilustruje wymianę drzwi do budynku z naświetlem dostosowanym do secesyjnego portalu.

Uwagi różne:

Budynek wymaga osuszenia i zastosowania izolacji przeciwwilgociowej w części przyziemia oraz remontu elewacji.
W planie miejscowyn Śródmieścia, budynek oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych, stoi na terenie oznaczonym 27 MW.
Dla terenu oznaczonego symbolem 27 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Nie dopuszcza się zmiany istniejących funkcji mieszkalnych na usługowe. Dla obszaru wnętrza blokowego, w celu określenia szczegółowych zasad jego zagospodarowania, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 lub większej, obejmującej likwidację istniejącej zabudowy gospodarczej na rzecz zespołów garażowych dla mieszkańców kwartału oraz podwórza rekreacyjnego.
Ponadto, obiekt stoi w strefie zabudowy o wyróżniających cechach przestrzennych (poza obszarami zabytkowymi), których charakter winien być zachowany.
Forma ochrony prawnej zabytku wynika z dokumentów uchwalonych przez Radę Miejską w studium uwarunkowań i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznych konserwatorskich do planu zagospodarowania przestrzennego Głogowa. Wszelkie prace budowlane na obiekcie dot. jego zewnętrznego wyglądu np: remont elewacji, dachu, wymiana okien, drzwi itp. wymagają pisemnej zgody WKZ.

Bibliografia:

1. Janusz Chutkowski - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - "Aleja Wolności" - zeszyt 40 z 1996 r. str. 3 i 4
2. Beate Störtkuhl - "Architektura Głogowa po zaniesieniu fortyfikacji" str. 38 - Zbliżenia - widoki Głogowa - Herder-Institut Marburg 1997

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie.

 

Data założenia karty:

23października2003