Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

084  

 

Nazwa obiektu:

Kamienica

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Aleja Wolności 8

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny z usługami w parterze

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny z usługami w parterze

 

Krótki opis obiektu:

Budynek pięciokondygnacyjny, murowany, otynkowany i pomalowany, zadaszony dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony do Alei Wolności jest jednym z budynków zabudowy szeregowej Alei Wolności pomiędzy ul. Brama Brzostowska a Pl. Jana z Głogowa. Szczyt wsch. i zach. budynku przylegają do szczytów kamienic sąsiednich.
Elewacja płd. z ciekawie rozbudowanym wykuszem nad parterem. Na poziomie I p. do wykusza dobudowany balkon z betonową balustradą dłuższy przy ścianie zachodniej, na poziomie II p. po obu stronach dwa symetryczne balkony z metalową balustradą. Na poziomie III p. wykusz zwieńczony dużym balkonem do którego przylegają dwa boczne wykusze tylko na elew. III p. zwieńczone balkonami na poziomie IV p. Okna płd. wykusza we wnękach międzyokiennych podkreślone gzymsem podokiennym na poziomie okiem I p. Okna skrajne I i II p. na elewacji we wnękach międzyokiennych sklepionych eliptycznie. Elewacja zwieńczona trójkątnym szczytem z owalnym okienkiem na poziomie poddasza. W połaci dachowej świetliki w formie okien połaciowych. Część parterowa elewacji z dużymi witrynami z brązowego PCV, obłożona klinkierem, spełnia funkcję handlowo - usługową. Pas nad witrynami przeznaczony na reklamę zwężony przez balkon I p. Wejście do budynku przy szczycie zach. i centralnej części parteru.
Elewacja płn. symetryczna z dużym wcięciem w centralnej części elewacji. W środku wcięcia zmniejszajające się ku górze okna międzykondygnacyjne wskazujące na komunikacyjne przeznaczenie tej części budynku. Do ścian bocznych (wsch. i zach.) dobudowane balkony z betonowa balustradą. Pozostałe okna na elewacji dwuskrzydłowe, różnej wielkości, dwie kolumny okien po obu stronach od wcięcia. W połaci dachowej świetliki w postaci okien połaciowych. W części parterowej wyjście od podwórza z pomostem i schodami do poziomu gruntu w kierunku garaży znajdujących się za budynkiem.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. w czasie ożywienia publicznej działalności budowlanej po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. W wyniku pożaru w marcu 1945 r. budynek stracił zadaszenie. Odbudowany pod koniec lat 60 - tych XX w. w zubożonej formie architektonicznej.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Zmiany dotyczą zadaszenia i elewacji wschodniej budynku. Jak w poprzednich przypadkach mansardowy dach zamieniony został dachem dwuspadowym pochłaniającym rozbudowane architektonicznie poddasze, czyniąc z niego górną elewację. Pierwotnie podwójny szczyt o miękkiej linii dachowej z gzymsem międzykondygnacyjnym, zastąpiono pojedynczym w linii elewacji budynku. Lukarny dachowe przy szczytach stały się oknami górnej elewacji budynku.
Brak wizerunku historycznego elewacji płn. nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Ocieplenie budynku stwarza możliwość odtworzenia niektórych detali architektonicznych pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Starego Miasta budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 25 MU.
25MU - istniejąca zabudowa pierzejowa; teren należy objąć szczegółowym opracowaniem architektoniczno – urbanistycznym, uwzględniającym uporządkowanie wnętrza kwartału; wszelkie obiekty garażowe i gospodarcze (w tym rozbudowy, dobudowy) należy realizować w zgodności z w/w opracowaniem,
Forma ochrony prawnej zabytku wynika z dokumentów uchwalonych przez Radę Miejską w studium uwarunkowań i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznych konserwatorskich do planu zagospodarowania przestrzennego Głogowa. Wszelkie prace budowlane na obiekcie dot. jego zewnętrznego wyglądu np: remont elewacji, dachu, wymiana okien, drzwi itp. wymagaja pisemnej zgody WKZ.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - przetłumaczone na j. polski dzieło - "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogaues Landes" - str. 535

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa orazzdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.
2. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.
3. Werner Bein - "Glogau in alten Ansichten" str. 35, 40
4. "Głogów - zarys monografii miasta" pod redakcją Krystyna Matwijowskiego - str. 300

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

23listopada2003