Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

082  

 

Nazwa obiektu:

Dom obok I LO

 

Czas powstania obiektu:
I ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Jedności Robotniczej 10A

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Obiekt zlokalizowany jest w zespole I Liceum Ogólnokształcącego.
Budynek dwukondygnacyjny na planie prostokąta z półokrągłym ryzalitem na elewacji płd. Obiekt otynkowany. przykryty dachem czterospadowym (dachówka ceramiczna), pomalowany na kolor jasny ugier z elementami bieli w pionach międzyokiennych. Przykrycie ryzalitu - dach stożkowy przechodzący w dwuspadowy dobudowany do połaci płd. budynku. Obiekt wyróżniony gzymsem podokapowym w formie regularnych poziomych pasów. Wejście do budynku z ryzalitu na elew. płd. Część parterowa ryzalitu szersza, opierzona dachówką ceramiczną. Okna prostokątne większe na elew. płd. i płn. Na elew. wsch. w osi budynku dwa okienka spełniające funkcję świetlików. Elewacja zachodnia przylega do łącznika (obecnie sali gimnastycznej). Na dachu połaci wsch. i zach. dwa prostokątne, różnej wysokości kominy.

 

Historia obiektu:

Projektantem zespołu budynków szkoły Pestalozziego w tym domu mieszkalnego dla personelu szkoły był ówczesny miejski radca budowlany Eugen Griesinger. Budynek wraz z kompleksem wybudowano w latach 1924/29. Pierwszy remont wraz z ponowną adaptacją na cele mieszkalne następuje w latach 1953 - 54. Następny remont wraz z przełożeniem dachowki, otynkowaniem i wymianą stolarki następuje w latach 1988 - 89. Od tego momentu budynek posiada opisany powyżej wygląd.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

w porównaniu z foografią historyczną budynek nie wykazuje dużych różnic pomiędzy budynkiem pierwotnym a istniejącym dzisiaj. Zmiany dotyczą wnęk międzyokiennych w ryzalicie obramienia drzwi oraz oknna I kondygnacji na elewacji płd. Obiekt wykazuje brak cech charakterystycznych dla ekspresjonizmu w stylu którego został wybudowany cały zespół budynków szkoły, jednakże jest podobny do wielu budynków mieszkalnych powstałych w tym okresie w mieście.Półkolisty ryzalit na elewacji płd. jest podobny do bocznych ryzalitów na zachodniej elewacji budynku szkoły co wskazuje na autorstwo Griesingera oraz tożsamość budynku z resztą kompleksu. W latach 1998 - 99 budynek otynkowano, pomalowano i wymieniono stolarkę otworową.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Uzupełnienie tynków i malowanie obiektu.
W planie miejscowym Srodmieścia budynek zlokalizowany jest na terenie oznaczonym symbolem 41 UP jako część zespołu budynków szkolnycvh I LO. Dla terenu oznaczonego symbolem 41 UP ustala się przeznaczenie wyłącznie na usługi oświaty na poziomie ponadpodstawowym.
Budynek szkoły charakteryzuje się wybitnymi walorami kulturowymi, które należy chronić. Parterowy pawilon od strony ul. Sikorskiego winien zostać rozbudowany i nadbudowany o jedną kondygnację w formie nawiązującej do sąsiedniego budynku głównego. Zastosować pokrycie dachówką ceramiczną oraz ciemno-klinkierowe elementy wystroju zewnętrznego. Istniejącą zieleń wysoką należy zachować. Pawilony przy sali gimnastycznej przewiduje się do likwidacji, a teren po nich do zagospodarowania w formie zieleni.
Ponadto obiekt chroniony jest przez ustalenia zawarte w mpzp Śródmieścia, rozdział 2; ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7:
18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

1. "Głogów - zarys monografii miasta" pod redakcją Krystyna Matwijowskiego - Rozdział XVIII - "Oświata" - str. 296
2. Krzysztof Zawicki - "I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie 50 lat historii" - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - tom XVI - Głogów 1995
3. Ostdeutche Bau-Zeitung z 29. 05. 1930 r.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.
3. Deutsche Bauzeitung nr 50 z 21. 06. 1930 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysynki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

22grudnia2003