Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

078  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Słowiańska 13

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Pomieszczenia biurowe

 

Krótki opis obiektu:

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, murowany i otynkowany. przykryty dachem czterospadowym (kopertowym) z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony do ul. Słowiańskiej. Elewacja północna z ryzalitem i wieżyczką zamykającą ryzalit od str. wschodniej. Ryzalit przykryty dachem dwuspadowym sięga kalenicy budynku. Zwieńczenie szczytu rozrzeźbione, ze spływami wolutowymi w dolnej części o miękko zwężającej się linii ku górze, zakończone ostrokątnie. Dekoracje sztukatorskie przy zwieńczeniu szczytu. W górnej części okno wskazujące na użytkową część poddasza. Okna w ryzalicie trójdzielne, w parterze dodatkowo ozdobione kolumnami.W narożniku wsch. ryzalitu owalna wieżyczka z parą częściowo obramionych okien na każdej elewacji, wyniesiona ponad gzyms podokapowy z dekoracjami sztukatorskimi w jego okolicy, przykryta blaszanym hełmem w formie ostrosłupa o podstawie sześciokąta foremnego, zwieńczonego iglicą. Przy szczytach okna dwuskrzydłowe. Wejście do budynku w części centralnej elewacji wsch. (od ul. Grunwaldzkiej), za narożnym ryzalitem zamkniętym od góry balkonem na poziomie I p. Do wejścia prowadzą kamienne schody z ceglaną balustradą. Proste zadaszenie wejścia podparte na rurach stalowych. W płd. części balustrady schody i wejście do sutereny budynku. Balkon podkreślony gzymsem międzykondygnacyjnym. Balustrada balkonu z otykowanego muru w bocznych częściach z wolutami. Okno w części parterowej ozdobione kolumnami. Pozostałe okna na elewacji dwuskrzydłowe. Na wsch. połaci dachowej mały świetlik w formie okna połaciowego. Elewacja płd. w centralnej części posiada szczyt wyniesiony ponad gzyms podokapowy, przykryty dachem naczółkowym. W górnej części szczytu dwa okna wskazujące na zagospodarowanie tej części budynku. W środkowej części szczytu wąskie wysokie okna wskazuja na komunikacyjne przeznaczenie tej części wnętrza budynku. Jedno okno w szczycie zwieńczone półkoliście. W części przyziemia ceglany cokół oraz schody z kutą balustradą, prowadzące do sutereny budynku. Okna w cokole przyziemnym zwieńczone półkoliście. Elewacja zachodnia symetryczna z parą okien w parterze i I p. Na poziomie I p. jedno okno zaślepione w formie wnęki. W części parterowej przybudówka. Wszystkie okna w części parteu okratowane.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowano na pocz. XX w. w okresie wielkiego ożywienia budownictwa. po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. za terenami promenady przy ul. łączącej miasto z Brzostowem. Architektura budynku wskazuje na to, że pełnił rolę okazałej willi. Od sierpnia 1976 r. do 1980 r. budynek był siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej. Obecnie jest budynkiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z widokiem współczesnym. Niewątpliwym współczesnym dodatkiem, niedostosowanym do budynku jest zadaszenie nad wejściem oparte na stalowych rurach.
Fotografie z 2011 r. nie wykazują zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacjami wcześniejszymi.

Uwagi różne:

Budynek wymaga opracowania projektu remontu elewacji z kolorystyką oraz odprowadzenia wód opadowych z balkonu na elewacji wschodniej pod nadzorem konserwatora zabytków.
W planie miejscowym Śródmieścia z 1998 r. budynek oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 85 MN/U.
Dla terenu oznaczonego symbolem 85 MN/UC ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej oraz na usługi komercyjne w piwnicach i parterach.
Wysokość projektowanej zabudowy ustala się na dwie lub trzy kondygnacje. Dla obszaru całej jednostki 85 UC (wraz z jednostkami 88 KSP i 89 MW), w celu określenia zasad jego zagospodarowania, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 lub większej. Istniejącą pierzeję uskokową wzdłuż ulicy Słowiańskiej uzupełnić zabudową o jednakowej wysokości. Ustala się nową linię zabudowy parterów w linii istniejącej rozbudowy, zgodnie z wcześniejszymi opracowaniami. Budynek bliźniaczy wolnostojący wybudować zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją nawiązującą do istniejącego budynku sąsiedniego- przedwojennego. Wykonać parking dla mieszkańców i plac zabaw.
Ponadto obiekt chroniony jest przez ustalenia zawarte w mpzp Śródmiescie, rozdział 2, ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7 :
18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

1. Robert Górniak - "Państwowa Szkoła Muzyczna" - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - zeszyt 25 z 1995 r.

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

14 stycznia 2003