Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

071  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
lata 80-te XIX w.

 

Adres obiektu:

Rudnowska 77

 

Przeznaczenie pierwotne:

Pałac właściciela cukrowni

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Obiekt położony w parku ze starodrzewem, ogrodzonym, w dużym oddaleniu od ulicy, nadal reprezentuje rezydencjalny charakter budynku. Pałac dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany, otynkowany i pomalowany na kolor biały, przykryty dachem czterospadowym z szarej (betonowej ?) dachówki. Elewacja płd. (od str. ul. Rudnowskiej), najbardziej reprezentacyjna z ryzalitem w części centralnej oraz wcięciem w narożniku płd. - zach. Wszystkie okna w budynku wyposażone są w ceramiczne parapety zewnętrzne. Ozdobami architektonicznymi występującymi na wszystkich elewacjach jest ceglany cokół przyziemny z gzymsem, ceglany gzyms podokienny pod oknami I p., narożne ceglane lizeny oraz ceglane poziome listwy w płaszczyźnie lizen biegnące nad gzymsem cokołu, pod gzymsem podokiennym I p. oraz w części podokapowej budynku. Dodatkowo, okna na elewacji płd. ozdobione ceglano - tynkowymi obramieniami oraz gzymsami podokiennymi. Na ryzalicie na planie 1/2 ośmioboku daszek podparty kroksztynami na poziomie stropu oddzielającego kondygnacje. Narożniki balkonu wyróżnione ceglanymi słupkami. Szklane, jednospadowe zadaszenie balkonu sięga listwy podokapowej elewacji. Jeszcze jedną ozdobą tej części budynku jest wąska, pozioma, ceglana listwa łacząca górne narożniki okien I p. Okna na elewacji płd. sklepione łukowato, na pozostałych elewacjach poziomo. Na elewacji wschodniej przy szczycie płn. niewielki ryzalit na rzucie prostokątnym z oknem i gzymsem, zadaszony jednospadowo, sięga listwy pod gzymsem podokiennym okien I p. W cokole budynku w osi okien okienka doświetlające piwnice budynku.

 

Historia obiektu:

Pałac wybudowano w latach 80 - tych XIX w. jako rezydencję dla właściciela cukrowni. Nieznane jest jego nazwisko oraz nazwisko projektanta budynku.Budynek nie ucierpiał w wyniku działań wojennych. Po wojnie pełni rolę budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla pracowników cukrowni wyższego szczebla. Taka rolę pełni nadal.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na szczegółowe porównanie zmian na elewacji budynku z wizerunkiem współczesnym, jedak niezgodności planów z fotogramami współczesnymi oraz zastosowanie technologii stosowanych w budownictwie w ostatnich 20 latach wskazują na przeobrażenia budynku dokonane po II wojnie. Przeobrażenia budynku dotyczą zmiany funkcji budynku z rezydencji na budynek mieszkalny wielorodzinny orazindywidualnego postępowania współużytkowników budynku. We wcięciu w narożniku pld. - zach. drzwi wejściowe przebudowane na okno. Szklane zadaszenie balkonu nad ryzalitem elew. płd. jest dziełem absolutnie współczesnym. Zmiana stolarki okiennej na pozostałych elewacjach, spowodowała zniknięcie pięknych obramowań okiennych występujących tylko na elewacji płd. Również schody, taras i wejście na elewacji płn. (ogrodowej) zdradzają współczesny rodowód.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Przywrócenie, pod nadzorem konserwatorskim, istniejących historycznie podziałów oraz dekoracji na elewacji uczyniłoby z obiektu "perłę" nieistniejącej w Głogowie architektury pałacowej.
W planie miejscowym Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej z 2001 r.budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 31 MN/UC.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31 MN/UC:
1) Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopuszczeniem usług komercyjnych.
2) Dopuszcza się możliwość podziałów wtórnych działek i realizację nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych.
3) Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.
4) Wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
5) Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;
6) Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.
7) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych (budynek ul. Rudnowska 77). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

22 stycznia 2004