Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

070  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Cukrownicza 4, dawniej Rudnowska 69  

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, na planie prostokąta, murowany i otynkowany, kryty dachem dwuspadowym z blachy ocynkowanej, szczytowo posadowiony do ul. Rudnowskiej.
Szczyt płd. z gzymsem międzykondygnacyjnym, lizenami narożnymi oraz listwami, poziomą w części przyziemia i schodkową przy szczycie. W części I p. gzymsy nadokienne. Okno środkowe zaślepione. Przy szczycie okno wskazujące na mieszkalną część poddasza.
Elewacja zachodnia symetryczna z wąskim ryzalitem w części centralnej lekko wyniesionym ponad gzyms podokapowy, zwieńczonym dachem dwuspadowym. W części parterowej, drzwi wejściowe, płycinowe z naświetlem, we wnęce oraz schodami prowadzącymi do podwyższonego parteru. Nad gzymsem międzykondygnacyjnym duże ubytki tynku. Dodatkowymi ozdobami na elewacji są narożne lizeny oraz listwy w części przyziemia i poddasza. W listwie poddasza cztery, małe, kwadratowe otwory wentylacyjne. Wszystkie okna w budynku prostokątne, wyposażone w parapety zewnętrzne.
Szczyt północny symetryczny do szczytu płd. Jedno okno w parterze zamurowane, również w części I p. dwa okna zaślepione murem.
Elewacja wschodnia z okazałym ryzalitem, na rzucie prostokąta z oknami na bokach ryzalitu oraz ścianie szczytowej sięgającej kalenicy, zwieńczonej dachem dwuspadowym. Okna przy zwieńczeniu szczytu wskazują na mieszkalną część poddasza. Na elewacji gzyms międzykondygnacyjny, gzymsy nadokienne oraz lizeny narożnikowe i listwy w części przyziemia i poddasza. Kilka okien na elewacji i w ryzalicie zaślepionych murem.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowno w I ćw. XX w. jako budynek mieszkalny, wielorodzinny. Taką funkcję pełni nadal.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. W budynku została wymieniona częściowo stolarka okienna z podziałami niedostosowanymi do stolarki pierwotnej. Obiekt częściowo pomalowany.

Uwagi różne:

Stan zewnętrzny budynku kwalifikuje go do remontu kapitalnego. Większa liczba użytkowników wieczystych oraz pojedyncze działania na własną rękę (wymiana stolarki z podziałami niedostosowanymido historycznych, zamurowywanie okien czy częściowe malowanie elewacji), wymagają działań skoordynowanych, pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej z 2001 r. budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 28 MN/UC.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28 MN/UC:
1) Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopuszczeniem usług komercyjnych.
2) Dopuszcza się możliwość podziałów wtórnych działek i realizację nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych.
3) Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.
4) Wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
5) Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.
6) Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.
7) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych (budynek mieszkalny). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa ze zbiorów DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysynki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

22 stycznia 2004