Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

069  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Rudnowska 54

 

Przeznaczenie pierwotne:

Hotel Stolpe

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny wielorodziny z handlem w części parteru

 

Krótki opis obiektu:

Budynek trzyczęsciowy o zróżnicowanej wysokości. Murowany i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym o niewielkim spadku połaci, kryty papą, szczytowo posadowiony do ul. Rudnowskiej. Szczyt płn. z gzymsami międzyokiennymi i lizenami narożnymi oraz międzyokiennymi w części poddasza. Okna z obramieniami zmniejszajace się na każdej kondygnacji. Okna w części parteru okratowane, w środkowej części drzwi z PCV do lokalu handlowego. W części przyziemia niski cokół na elew. pł. i wsch.
Elewacja zach. z gzymsem międzyokiennym, lizenami narożnymi i międzyokiennymi w części poddasza. Jedna wnęka okienna zaślepiona. Okna w części poddasza niewielkie. Wszystkie otwory w budynku zwieńczone poziomo. Na szczczycie płd. duże ubytki w tynku.
Na elewacji wsch. dobudowane pomieszczenia gospodarcze. otwory okienne występują w róznych osiach, wielkościach i kolorach, świadczących o licznych "modyfikacjach" budynku. Kolorystyka budynku traktowana w sposób dowolny przez jego mieszkańców wprowadza duży chaos na elewacjach.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany został wybudowany na pocz. XX w. jako hotel Stolpe.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Duży nieład architektoniczny na elewacjach budynku wymaga opracowania architektonicznego w celu wprowadzenia ładu na elewacjach pod nadzorem konserwatora zabytków.
W planie miejscowym Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej z 2001 r. budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 12 U/MW.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12 U/MW ustala się:
1) Przeznaczenie terenu usługi nieuciążliwe lub mieszkalnictwo wielorodzinne.
2) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych (budynek ul. Rudnowska 54). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

22 stycznia 2004