Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

068  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Przemysłowa 15

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek czterokondygnacyjny, murowany, otynkowany i pomalowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony do ul. Przemysłowej, stanowi jeden z budynków zabudowy szeregowej części ulicy pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Mickiewicza. Szczyt płn. i płd. przylegają do szczytów sąsiednich budynków zabudowy szeregowej. Elewacja zachodnia z oknami doświetlającymi piwnice w części cokołu (wyróżnionego kolorem zielonym). W części centralnej lekko wystający z elewacji ryzalit z portalem w części parteru, przykryty dachem jednospadowym, wyniesionym ponad linię gzymsu podokapowego z dwoma oknami tworzącymi V kondygnację. Portal (prawdopodobnie) z profilowanego piaskowca z półkoliście zwieńczonym naświetlem nad poziomą belką portalu. Portal pomalowany w kolorach piaskowym i ugrowym. Okna w ryzalicie i przy szczycie płn. zwieńczone poziomo, przy szczycie płd. duże półkoliste z trójdzielnym podziałem, po dwa na każdej kondygnacji.
Elewacja wschodnia (od str. podwórza) z dwoma ryzalitami oraz gzymsami podokiennymi pod oknami I i III p. Ryzalit środkowy z drzwiami w parterze i kolumną okien międzykondygnacyjnych, doświetlających komunikację wewnątrz budynku, przykryty dachem jednospadowym na wysokości gzymsu podokapowego. Ryzalit przy szczycie płn. z dużymi oknami o róznych podziałach, wskazuje na pierwotnie balkonowy charakter tej części budynku. Wszystkie otwory na tej elewacji zwieńczone poziomo.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w okresie wielkiego ożywienia budownictwa mieszkaniowego po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. oraz rozwijającego sie przedmieścia przemysłowego (Rüster Vorstadt) w sąsiedztwie nowo budowanych koszar. Funkcję budynku mieszkalnego pełni nadal.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Jedynym znanym wizerunkiem budynku jest zdjęcie zachodniej części zabudowy ul. Przemysłowej z lat 60-tych XX w. Jedyną pewną zmianą jest pozbawienie obiektu gzymsów pod- i nadokiennych występujących na każdej kondygnacji elewacji zach. Również wyniesienie ryzalitu ponad linię gzymsu podokapowego tworzące V kondygnację jest wynikiem przbududowy obiektu w latach 60- tych.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego. Obiekt wymaga. osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej części przyziemia, uzupełnienia i konserwacji tynków, wymiany stolarki otworowej z zachowaniem podziałów historycznych, wymiany dachówki oraz usunięcia farby z portalu wejściowego.
W planie miejscowym Śródmieścia z 1998 r.budynek oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych, stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 32 MW.
Dla terenu oznaczonego symbolem 32 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Nie dopuszcza się zmiany istniejących funkcji mieszkalnych na usługowe (za wyjątkiem parterów wzdłuż ul. Sikorskiego). Dla obszaru wnętrz blokowych, w celu określenia szczegółowych zasad ich zagospodarowania, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 lub większej, obejmującej likwidację istniejącej zabudowy gospodarczej na rzecz zespołów garażowych dla mieszkańców kwartału w formie okalającej podwórze rekreacyjne.
W opisie terenu nie ma wzmianki na temat obiektów zabytkowych stojących na tym terenie. Obiekt chroniony jest przez ustalenia zawarte w mpzp Śródmieścia z 1998 r. rozdział II, ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7:
18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP
2. Fotografia ul. Przemysłowej z lat 60-tych XX w. ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

12 listopada 2003