Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

067  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Przemysłowa 13

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek czterokondygnacyjny, murowany, otynkowany i pomalowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony do ul. Przemysłowej, stanowi jeden z budynków zabudowy szeregowej ul. Przemysłowej pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Mickiewicza. Szczyt płn. i płd. przylegają do budynków sąsiednich zabudowy szeregowej. Elewacja zachodnia z oknami w części cokołu (wyróżnionego ciemniejszym kolorem) posiada okienka doświetlające piwnice. W części środkowej lekko wysunięty z linii elewacji ryzalit z portalem w części parteru, przykryty dachem jednospadowym, wyniesionym ponad linię gzymsu podokapowego z dwoma oknami tworzącymi V kondygnację. Portal (prawdopodobnie) z piaskowca profilowanego z półkoliście zwieńczonym naświetltem nad poziomą belką portalu. Okna w ryzalicie i przy szczycie płd. zwieńczone poziomo, przy szczycie płn. podwójne duże okna trójdzielne, sklepione półkoliście.
Elewacja wsch. (od str. podwórza) z dwoma ryzalitami. Ryzalit środkowy z drzwiami w parterze i kolumną okien międzykondygnacyjnych doświetlających komunikację wewnątrz budynku, sięga gzymsu podokapowego. Ryzalit przy szczycie południowym pełni rolę kolumny narożnych balkonów, z kwadratowym słupem wspierającym pł. - wsch narożnik, przykryty dachem jednospadowym. Górny balkon odkryty, pozostałe zabudowane oknami. Jedynymi dekoracjami architektonicznymi są proste gzymsy podokienne pod oknami I i III p.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w okresie wielkiego ożywienia budownictwa mieszkaniowego po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. oraz intensywnie rozwijającego się przedmieścia przemysłowego (Rüster Vorstadt) w sąsiedztwie nowo budowanych koszar. W czasie obrony Głogowa w marcu 1945 r. budynek trafiony bombą został zburzony do poziomu I p. Odbudowany, funkcję budynku mieszkalnego, wielorodzinnego pełni nadal.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Najstarszym znanym wizerunkiem budynku jest zdjęcie zachodniej części zabudowy ul. Przemysłowej z przedmiotowym obiektem. Do poziomu I p. w budynku jest olbrzymia wyrwa spowodowana najprawdopodobniej eksplozją bomby lotniczej. Jedyną zmianą którą można stwierdzić w porónaniu z tym zdjęciem, dzisiejszego wizerunku budynku jest brak gzymsu podokiennego, który występował po oknami I p.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Budynek posiada nową dachówkę i jest otynkowany i pomalowany. Wskazane jest usunięcie farby z portalu na elewacji zachodniej oraz ustalenia kolorystyki budynku w porozumieniu z konserwatorem zabytków.
W planie miejscowym Śródmieścia z 1998 r. budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 32 MW.
1. Dla terenu oznaczonego symbolem 32 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Nie dopuszcza się zmiany istniejących funkcji mieszkalnych na usługowe (za wyjątkiem parterów wzdłuż ul. Sikorskiego). Dla obszaru wnętrz blokowych, w celu określenia szczegółowych zasad ich zagospodarowania, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 lub większej, obejmującej likwidację istniejącej zabudowy gospodarczej na rzecz zespołów garażowych dla mieszkańców kwartału w formie okalającej podwórze rekreacyjne.
W opisie do tego terenu nie ma wzmianki o obiektach zabytkowych.
Budynek chroniony jest przez ustalenia zawarte w mpzp Śródmieścia z 1998 r. rozdział II. ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7:
18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.
2. Fotografia ul. Przemysłowej z lat 60-tych XX w. ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

12 listopada 2003