Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

066  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Przemysłowa 11

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek stanowi element zabudowy szeregowej ul. Przemysłowej pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Mickiewicza. Obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony, murowany i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo usytuowany do ul. Przemysłowej. Szczyt płn. i płd. przylegają do budynków sąsiednich zabudowy szeregowej. Elewacja zachodnia niesymetryczna. W części przyziemia otynkowany cokół z oknami doświetlającymi piwnice. W centralnej części portal wejściowy z piaskowca profilowanego sklepiony półkoliście, zwieńczony trapezowatym zwornikiem. Drzwi wejściowe płycinowe, w kolorze ciemnego brązu z półkolistym doświetlem. Pomiędzy doświetlem a drzwiami rozrzeźbiny fragment poziomy odrzwia z "wolimi oczkami". Przy szczycie płd. trzypiętrowy ryzalit z parą trójdzielnych okien zwieńczonych półkoliście. Ryzalit w górnej części posiada znaczne ubytki w tynku. Nad ryzalitem cofnięty balkon w formie loggii. Na ryzalicie lizeny zwieńczone półkoliście nad oknami II p. Pod okapem prosty gzyms podokapowy. Elewacja wschodnia (od podwórza) z dwoma ryzalitami na elewacji. Ryzalit środkowy z drzwiami od strony podwórza oraz kolumną okien międzykondygnacyjnych doświetlających komunikacją wewnątrz budynku, zwieńczony dachem dwuspadowym. Gzyms podokapowy i nadokienny tworzą w zwieńczeniu ryzalitu swoisty tympanon. Ryzalit przy szczycie płn. stanowią cztery balkony w formie loggi. Trzy z czterech zabudowane oknami, każda z innym podziałem okna. Ryzalit przykryty dachem jednospadowym w linii gzymsu podokapowego.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał na pocz. XX w. w okresie wielkiego ożywienia budownictwa mieszkaniowego po zburzeniu Bramy Pryskiej w 1903 r. oraz intensywnie rozwijajacego się przedmieścia przemysłowego (Rüster-Vorstadt). Funkcję budynku mieszkaniowego, wielorodzinnego pełni nadal.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Najstarszym znanym wizerunkiem obiektu jest zdjęcie z lat 60 - tych XX w. elewacji zachodniej z którym można porównac zmiany na tej elewacji budynku. Elewacja ta zostaje uproszczona i pozbawiona szeregu detali architektonicznych, znikają gzymsy podokienne spod okien I i III p. W otworach loggi ryzalitu, niegdyś otwartych, pojawiają sie trójdzielne okna sklepione elitycznie. Z elewacji ryzalitu znikają poziome podziały oraz dekoracje architektoniczne przy otworach loggi.
Fotografia z 2011 r. ilustruje wymianę dachówki na całym budynku.

Uwagi różne:

Loggia zwieńczająca ryzalit na elewacji zachodniej wymaga właściwej izolacji i odprowadzenia wód opadowych powodujących zacieki i odpadanie tynku w tej części elewacji. Przy okazji ocieplenia budynku należy odtworzyć możliwe do odtworzenia dekoracje architektoniczne na elewacji po uzgodnieniu projektu z konserwatorem zabytków.
W mpzp Śródmiescia z 1998 r. budynek oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych, położony jest na terenie oznaczonym symbolem 32 MW.
terenu oznaczonego symbolem 32 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Nie dopuszcza się zmiany istniejących funkcji mieszkalnych na usługowe (za wyjątkiem parterów wzdłuż ul. Sikorskiego). Dla obszaru wnętrz blokowych, w celu określenia szczegółowych zasad ich zagospodarowania, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 lub większej, obejmującej likwidację istniejącej zabudowy gospodarczej na rzecz zespołów garażowych dla mieszkańców kwartału w formie okalającej podwórze rekreacyjne.
W opisie do terenu nie ma zapisu dotyczącego obiektów zabytkowych. Obiekt chroniony jest przez ustalenia zawarte w mpzp Śródmieścia z 1998 r. rozdział II, ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7 :
18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP
2. Fotgrafia ul. Przemysłowej z lat 60-tych XX w. ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

29 października 2003