Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

065  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Przemysłowa 9

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek na planie lekko pochyłej litery L, ze ściętym narożnikiem, stojącyna rogu ul. Sikorskiego i ul. Przemysłowej. Obiekt murowany i otynkowany, kryty dachówka ceramiczną. Część budynku równoległa do ul. Przemysłowej czterokondygnacyjna z dachem naczółkowym od str. płd. Skrzydło równoległe do ul. Sikorskiego trzykondygnacyjne z dachem trzyspadowym. Narożnik budynku ścięty z drzwiami sklepionymi półkoliście. Nad wejściem dwa balokny z półkolistą, murowaną balustradą, nadwieszone nad narożnikiem. Powierzchnia balkonów tworzy wcięcie w narożniku bydynku. Okna na elew. zach. i płd. duże sklepione półkoliście, świadczą o handlowo - usługowym przeznaczeniu narożnika budynku. Wejście do budynku z elew. zach. zdobi portal wykonany z piaskowca z dwoma półkolumnami kanelowanymi w dolnej części, bazą i stylizowaną głowicą, sklepiony półkoliście, zwieńczony trapezowatym zwornikiem. Drzwi płycinowe w kolorze ciemnego brązu z półkolistym naświetlem, podzielonym promieniście rozchodzącymi się szczeblinami. Nad portalem dwukondygnacyjny wykusz z dwoma trójdzielnymi oknami przykryty dachem trzyspadowym. Na lewo od ryzalitu dwa balkony z kutą balustradą ozdobioną ornamentem roślinnym z lanego żeliwa. Szczyty północny i wschodni przylegają do sąsiednich kamienic zabudowy szeregowej. Górna część szczytu płd. nieotynkowana. Na elewacji płd. wejście do obiektu przy szczycie wsch. Wszystkie otwory powyżej parteru sklepione poziomo. Elewację zdobią gzymsy międzykondygnacyjne, gzyms podokapowy oraz prosta lizena na elewacji płd. bięgnąca w środkowej części elewacji pomiędzy gzymsami. Na elewacji płn. (od str. podwórza) w części parterowej drzwi stanowiące dostęp do zaplecza handlowo - usługowego parteru. Nad drzwiami dwa balkony z metalową balustradą. Na elewacji wsch. (od strony podwórza), drzwi w osi portalu na elew. zach. Na czerokondygnacyjnym ryzalicie narożnym przylegającym do szczytu płn. dwa balkony z metalową balustradą na poziomie I i II p. Dolny balkon oszklony.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał na pocz. XX w. w okresie wielkiego ożywienia budownictwa mieszkaniowego po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. oraz intensywnie rozwijajacego się przedmieścia przemysłowego w sąsiedztwie nowych koszar. Pełnił funkcję mieszkaniową z handlem lub usługami w części parteru. Taką rolę obiekt pełni do dzisiaj.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Najstarszym znanym wizerunkiem jest zdjęcie elew. pł. - zach. budynku z lat 60 - tych XX w. z którym można porównać zmiany na tych elewacjach. Z elewacji zniknęło boniowanie całego parteru budynku, kamienne tralki narożnych balkonów zamieniono pełnym murem. Szczyt płd. z kominem były otynkowane, natomiast odsłonięta cegła występowała poniżej gzymsu oraz w tej samej płaszczyźnie pod gzymsem podokapowym na elewacji zach. Zmieniono również podziały w witrynach parteru.
Fotografia z 2011 r. ilustruje wymianę dachówki na całym budynku, okien oraz remont balustrady narożnych balkonów.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego. Przy obecnym stanie tynków należy odtworzyć (stosując ocieplenie budynku) istniejące boniowanie w częci parteru.
W planie miejscowym Śródmieścia z 1998 r. budynek oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 32 MW.
Dla terenu oznaczonego symbolem 32 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Nie dopuszcza się zmiany istniejących funkcji mieszkalnych na usługowe (za wyjątkiem parterów wzdłuż ul. Sikorskiego). Dla obszaru wnętrz blokowych, w celu określenia szczegółowych zasad ich zagospodarowania, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 lub większej, obejmującej likwidację istniejącej zabudowy gospodarczej na rzecz zespołów garażowych dla mieszkańców kwartału w formie okalającej podwórze rekreacyjne.
W opisie terenu nie ma wzmianki o obiektach zabytkowych.
Obiekt chroniony jest przez ustalenia zawarte w mpzp Śródmieścia z 1998 r. rozdział II ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7:
18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadanie DGP.
2. Fotografie budynku oraz ul. Sikorskiego z lat 60 -tych XX w. ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

29 października 2003