Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

064  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Poczdamska 1

 

Przeznaczenie pierwotne:

Hotel

 

Użytkowanie obecne:

Budynek biurowo-handlowy

 

Krótki opis obiektu:

Budynek pięciokondygnacyjny, murowany i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznejwybudowany został w stylu modnej wówczas secesji. Styl ten cechowała miękka linia elewacji, podkreślana gzymsami i lizenami oraz bogata ornamentyka z motywami roślinnymi i zwierzęcymi. Na elewacji północnej, nad parterem dwupiętrowy wykusz z balkonami, zwieńczony dużą lukarną dachową, przykrytą dachem trzyspadowym. W parterze, na lewo od wykusza brama wjazdowa na teren podwórza budynku. Na prawo symetryczne wejście do byłej restauracji hotelowej (obecnie wejście główne do budynku). Okna w części parterowej duże dwu- i trójdzielne. Na lewo od wykusza, przy szczycie wsch. dwa trapezowate balkony z metalową balustradą. W części dachowej lukarny z oknami przykryte dachem jednospadowym świadczą o użytkowej części poddasza stanowiącej V kondygnację budynku. Wschodnia ściana szczytowa przylegająca do kamienicy wyburzonej, zaślepiona. Narożnik budynku w części parterowej ścięty z głównym wejściem do dawnego hotelu. Nad wejściem elewacja nadwieszona i zaokrąglona tworzy mięki narożnik. Elewacja zachodnia z przesuniętą osią symetrii szczytu oraz wykusza balkonowego stanowi ciekawe rozwiązanie architektoniczne i odejście od symetrii, tak bardzo dominującej we wcześniejszej architekturze miasta. Szczyt wznosi się na wysokość dwóch kondygnacji (sięga niemal kalenicy) i zwieńczony jest miękką płaskorzeźbą. Narożnik płd. zach. od str. ul. Jedn. Robotniczej, cofnięty z narożnymi balkonami z kamienną tralką oraz miękką linią balustrady. W parterze pod balkonami wejście boczne do budynku wiodące niegdyś do oficyny. W części dachowej trzy proste lukarny dachowe z oknami przykryte dachem jednospadowem. Południowa ściana szczytowa przylegająca niegdyś do wyburzonego budynku zabudowy szeregowej tej części ul. Jedn. Robotniczej, zaślepiona.

 

Historia obiektu:

Po likwidacji twierdzy wytyczono w mieście szereg nowych działek budowlanych. Działkę u zbiegu ul. Jedności Robotniczej i Poczdamskiej nabył znany hotelarz Ernst Wolf. Wybudował na niej okazały hotel "National" którego otwarcie nastąpiło w 1908 r. Obiekt świadczył wysoki poziom usług oraz powstał obok starego dworca kolejowego co powodowało, że prosperował znakomicie. W 1917 r. na mocy uroczystego aktu oraz za osobistym pozwoleniem marszałka Hindenburga zmieniono nazwę hotelu na "Hindenburg". Po II wojnie funkcjonował jako hotel "Odra". Obecnie budynek jest siedzibą wielu instytucji i firm.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Zmiany w powojennej odbudowie budynku dotyczą sczególnie części poddasza oraz dekoracji na elewacjach. Z narożnika dachu znika ostro zwieńczona lukarna przed wieżą, wysoka ażurowa wieża z latarnią zwieńczoną szpicą, narożna owalna lukarna dachowa, oraz latarnia wieńcząca ryzalit w osi wykuszy z balkonami. Wszelkie dekoracje architektoniczne na elewacji zostają usunięte lub mocno zubożone.(gzymsy nad- i podokienne, lizeny, zwieńczenia otworów wejściowych, płaskorzeźby). Usunięte zostają dwie płaskorzeźby z postaciami kobiecymi z podcieni owalnego wykusza w narożniku płn. - zach. nad wejściem do byłego hotelu oraz płaskorzeżby z powierzchni miedzyokiennych górnej kodygnacji narożnika. Rownież całkowicie rozrzeźbiony motywami roślinnymi i ludzkimi, szczyt zachodni zostaje wygładzony, zostaje tylko fragment przy zwieńczeniu szczytu z którego usunięty zostaje uskrzydlony kamienny ptak (łabędź ?). Boniowanie z części parterowej zostaje wygładzone. Lukarny na zachodniej połaci dachowej zostają zmienione. Zachowane zostają balkony z kamienną tralką i miękką balustradą w cofniętym narożniku płd. - zach. oraz ogrodzenie w tej części budynku. Pomimo znacznego zubożenia budynku w detale architektoniczne na elewacjach, jest on jednym z nielicznych obiektów świadczących o uroku architektury przedwojennego Głogowa.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian elewacji budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.


Uwagi różne:

Budynek wymaga odświeżenia elewacji.
Gdyby obiekt znalazł sponsora na odtworzenie swego wyglądu pierwotnego zostałby absolutną perłą w historycznej zabudowie miasta.
Obiekt w planie miejscowym Śródmieścia z 1998 r. położony jest na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 18 UP.
Dla terenu oznaczonego symbolem 18 UP ustala się przeznaczenie na funkcję administracyjno-biurową.
Istnieje możliwość adaptacji parteru na funkcje komercyjne nieuciążliwe. Budynek charakteryzuje się walorami kulturowymi, które należy chronić. Jakiekolwiek uszczuplenie wystroju elewacji jest niedopuszczalne. Stolarka może być wymieniona wyłącznie na identyczną w wyglądzie z pierwotną.
Ponadto obiekt chroniony jesy przez ustalenia zawarte w mpzp Śródmieścia z 1998 r. rozdział II ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7 :
18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - przetłumaczone na j. polski dzieło "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes" - str. 535
2. Janusz Chutkowski- Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - zeszyt 41 z 1996 r. - "Ulica Królewska"
3. Sławomir Krawczyk - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - zeszyt 46 z 1998 r. - Hotel "National"

 

Źródła ikonograficzne:

1. Werner Bein - "Glogau in alten Ansichten" - str. 42
2. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza
3. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

29 grudnia 2003