Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

063  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Polna 6

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, z ceglanym cokołem w części przyziemia murowany i otynkowany, przykryty dachem mansardowym. Obiekt szczytowo posadowiony w stosunku do ul. Polnej oddzielony od niej pasem zieleni. Szczyt płd. niesymetryczny, z ryzalitem na rzucie 1/2 sześciokąta foremnego, przy narożniku płd.- zach. Okna w części prawej parteru i I p. trójdzielne, z górnym lufcikiem w środkowym skrzydle. W części parterowej ryzalitu trzy okna. W części I p. ryzalitu balkon z betonową balustradą. W części poddasza okienko sklepione półkoliście doświetlające poddasze budynku. Elewacja wschodnia z oknem trójdzielnym w części parteru i lukarną dachową z oknem, przykrytą dachem jednospadowym, będącym przedłużeniem górnej połaci dachowej. Na elewacji północnej dobudowany ganek ze schodami stanowiący zespół wejściowy do budynku. Schody i wejście do budynku od str. wsch. Na płn. elewacji ganku trzy okna, dwa w części parterowej oraz okno w cokole doświetlające piwnice budynku. Nad gankiem dwa symetryczne okna w części I p. oraz sklepione półkoliście okienko w części poddasza. Elewacja zachodnia symetryczna w stosunku do elewacji wschodniej.

 

Historia obiektu:

Bydynek powstał w I ćw. XX w. w okresie wielkiego ożywienia budownictwa mieszkaniowego po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. na terenach za nowym cmentarzem katolickim.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Wizualnie obiekt zachował formę pierwotną. Wymieniona została stolarka otworowa ale nie w całym obiekcie.
Fotografia z 2011 r. ilustruje wymianę poszycia dachowego na nową dachówkę ceramiczną oraz okien w szczycie południowym które zostały zmienione z wieloskrzydłowych na dwuskrzydłowe symetryczne..

Uwagi różne:

Budynek wymaga wymiany dachówki oraz drewnianego opierzenia dachu od strony szczytów, wymiany kominów. konserwacji i uzupełnienia tynków.
W planie miejscowym os. Polna - Kościuszki z 1998 r. budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 8 MN. Nie jest oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych.
8 MN
1. Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.
2. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.
3. Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
4. Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.
5. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.
6. Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno).
7. Obowiązująca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 - 8 m (w nawiązaniu do istniejącej zabudowy) od granic działek wzdłuż ulicy dojazdowej 1 KL.
9. Zabrania się rozbudowy, powiększania, adaptacji i modernizacji obiektów ogrodniczych, na rzecz stopniowego ich przekształcania i likwidacji.
10. Zabrania się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej poza wyznaczonymi liniami zabudowy oraz wydzielania działek w wewnętrznej części obszaru.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

03 grudnia 2003