Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

062  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Polna 2

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany i otynkowany, kalenicowo posadowiony do ul. Polnej, przykryty dachem naczółkowym z dachówki ceramicznej. Elewacja płd. symetryczna z ceglanym cokołem w części przyziemia i czterema oknami w parterze. Powierzchnię dachu przecina nadbuwany w lini elewacji szczyt z dużym trójdzielnym oknem, przykryty dachem dwuspadowym. Nad oknem dwa małe otwory z ceramicznymi parapetami zewnętrznymi, w formie rozsuniętego otworu sklepionego półkoliście, tworzą swoiste biforium. Wszystkie otwory okienne wyposażone są w ceramiczne, szkliwione na zielono, ceramiczne parapety zewnętrzne. Dodatkową ozdobą wszyskich elewacji jest prosty gzyms podokapowy. Elewacja wsch. niesymetryczna z ceglanym cokołem oraz jednym trójdzielnym oknem przy narożniku płn. wsch. Część poddasza symetryczna z dwoma oknami dwyskrzydłowymi oraz dmoma małymi oknami zewnętrznymi i małym okienkiem pod naczółkiem w części poddasza. Szczyt zachodni z dobudowanym ryzalitem pełniącym rolę ganku wejściowego w parterze. W części poddasza przeszklony i zadaszony dachem jednospadowym krytym blachą ocynkowaną balkon. Pod naczółkiem małe okienko doświetlające poddasze. Elewacja północna z ceglanym cokołem, przybudówką spełniającą funkcjęwejścia do piwnicy, dwoma oknami w parterze oraz lukarną dachową z oknem przykrytą daszkiem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. W ceglanym cokole w części przyziemia, w lini okien, okna doświetlające piwnice budynku. Nadbudowa nad cokołem wskazuje na współczesne ocieplenie i otynkowanie budynku. Obiekt oddzielony od ulicy pasem zieleni.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. w okresie wielkiego ożywienia budownictwa mieszkaniowego po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. na terenach za nowym cmentarzem katolickim.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym, jednak zadaszanie balkonu oraz okratowanie okna w parterze na ryzalicie szczytu zachodniego świadczą o ich późniejszym, współczesnym rodowodzie.

Uwagi różne:

Budynek wymaga osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej części przyziemia (pleśń na cokole elew. płn.).
W planie miejscowym os. Polna - Kościuszki z 1998 r. budynek zlokalizowany jest na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 8 MN. Nie jest oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych.
8 MN
1. Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.
2. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.
3. Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
4. Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.
5. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.
6. Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno).
7. Obowiązująca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 - 8 m (w nawiązaniu do istniejącej zabudowy) od granic działek wzdłuż ulicy dojazdowej 1 KL.
9. Zabrania się rozbudowy, powiększania, adaptacji i modernizacji obiektów ogrodniczych, na rzecz stopniowego ich przekształcania i likwidacji.
10. Zabrania się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej poza wyznaczonymi liniami zabudowy oraz wydzielania działek w wewnętrznej części obszaru.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Grażyna Zawicka
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

22 grudnia 2003