Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

061  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Polna 1

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany i otynkowany, przykryty dachem czterospadowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony w stosunku do ul. Legnickiej a szczytowo do ul. Polnej. Rzut budynku ma kształt prostokąta. Na elewacji płn. dobudowany ceglany ganek wejściowy ze schodami prowadzącymi do podwyższonego parteru. Drzwi wejściowe w ganku od str. wsch. płycinowe z wizjerem w formie czteroramiennej gwiazdy i otworami do wrzucania korespondencji w dolnej części płyciny. Na ścianie północnej ganku okno.
Dekoracjami architektonicznymi na elewacjach budynku jest w części przyziemia ceglany cokół do poziomu ok. 80 cm, ceglane dekoracje w płaszczyźnie okien parteru i I p. w formie ceglanego boniowania obok okien i w narożnikach budynku. Na przedłużeniu boniowania ciemniejszy kolor ściany podkreśla wertykalny kierunek budynku. Na elewacji zach. schody z metalową balustradą prowadzące do części piwnicznej obiektu. Tynk w kolorze zielonej oliwki w dwóch odcieniach. Dach nadwieszony bez gzymsu podokapowego. W centralnej części połaci płn. i płd. świetliki doświetlające część poddasza. Budynek oddzielony od ulic pasem zieleni i płotem z siatki drucianej. We fragmencie ogrodzenia od str. ul. Legnickiej strzyżony żywopłot. Stolarka okienna w całym budynku z białego PCV.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. w okresie wielkiego ożywienia budownictwa mieszkaniowego po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. na terenie nowego cmentara katolickiego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Fotografie z 2011 r. nie wykazują zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Budynek wymaga osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej części przyziemia (pleśń na schodach i cokole ganku) oraz odświeżenia kolorystyki z zachowaniem istniejących podziałów na elewacji i po akceptacji kolorystyki przez konserwatora zabytków.
W planie miejscowym os. Polna - Kościuszki z 1998 r.budynek położony jest na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 7 MN.
Nie jest oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych.
7 MN
1. Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.
2. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.
3. Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
4. Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.
5. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.
6. Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno).
7. Obowiązująca linia zabudowy w odległości 6 - 8 m (w nawiązaniu do istniejącej zabudowy) od granic działek wzdłuż ulicy dojazdowej 1 KL oraz 8 m wzdłuż ul. Orbitalnej.
8. Wymóg dostosowania do 2003 roku systemów ogrzewania istniejących na terenie szklarni do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.
9. Zabrania się rozbudowy, powiększania, adaptacji i modernizacji obiektów ogrodniczych, na rzecz stopniowego ich przekształcania i likwidacji.
10. Zabrania się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej poza wyznaczonymi liniami zabudowy oraz wydzielania działek w wewnętrznej części obszaru.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Grażyna Zawicka
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

03 grudnia 2003