Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

060  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Na Uroczysku 3

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z mieszkalnym poddaszem, murowany i otynkowany, przykryty dachem mansardowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Na Uroczysku. Zachodnia elewacja szczytowa podkreślona szerokim cokołem w części przyziemia, lizenami w narożnikach oraz listwą pod gzymsem podokapowym. W części dachowej dwie symetryczne lukarny z oknami dwuskrzydłowymi, przykryte dachem jednospadowym będacym przedłużeniem górnej połaci dachu mansardowego. W osi lewej lukarny, małe okno w części I p. i dobudowany ganek z wejściem od północy, kryty dachem trzyspadowym. Szczytowa ściana wschodnia podkreślona identycznie jak szczyt zachodni. W części dachowej dwie identyczne jk wyżej opisane symetrycznie rozmieszczone lukarny dachowe. W linii pionowej lukarn, cztery symetrycznie rozmieszczone okna z obramieniami, (lewe zaślepione) oraz w części cokołu okna doświetlające piwnice. Elewacja płd. podzielona dodatkowo lizenami międzyokiennymi dzieli lewację na regularne, rytmiczne płaszczyzny. dodatkowymi ozdobnikami są gzysy podokienne w polach między lizenami. W jednej z lizen drzwi do budynku z naświetlem oraz obramieniem i dużym prostokątnym doświetlem. W części dachowej sześć opisanych powyżej lukarn dachowych. Elewacja płn. oprócz lizen narożnych posiada tylko jedną lizenę w osi drzwi wejściowych na elewacji płd. W części parterowej drzwi z obramieniem od str. płn. (ogrodowej). Dodatkowymi dekoracjami na elewacji są balkony, różnej wielkości okna z obramieniami oraz nieregularny szereg lukarn dachowych. Budynek pełni funkcję mieszkalną wielorodzinną.

 

Historia obiektu:

Bydynek powstał na pocz. XX w. i ze względu na okazałe wnętrza mieszkalne, pełnił funkcję budynku mieszkalnego dla pracowników biura cukrowni.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. W roku 2002 wyremontowane zostało poszycie dachowe oraz obudowa lukarn dachowych.
Fotografie z 2011 r. ilustrują wymianę okien w ganku przy szczycie zachodnim oraz kolorystyki wokół wejścia do budynku dostosowanej do ogólnej kolorystyki budynku.

Uwagi różne:

Osuszenie i izolacja części przyziemia, ocieplenie budynku z zachowaniem istniejących podziałów na elewacji. Naprawa tynków z zachowaniem istniejącej kolorystyki. Wymiana stolarki z zachowaniem podziałów historycznych. Dostosowanie kolorystyki wnętrza przeszklonego ganku z wejściem na elewacji zach. do ogólnej kolorystyki budynku. Naprawa schodów na wszystkich elewacjach.
Ponadto obiekt chroniony jest zapisem zawartym w mpzp Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej z 2001 r. rozdział III, § 9 ust 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32 MW:
1) Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne.
2) Przez teren przebiega magistralna infrastruktura techniczna – należy zapewnić dostęp do sieci. We wskazanym pasie określonym w rysunku planu ustala się zakaz zabudowy.
3) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych (budynek ul. Na Uroczysku). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Jerzy Dmitryszyn
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dzial Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

22 stycznia 2004