Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

057  

 

Nazwa obiektu:

Zespół kamienic

 

Czas powstania obiektu:
lata 30-te XX w.

 

Adres obiektu:

Mickiewicza 35-49

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Obiekt jest zespołem ośmiu kamienic tworzących kompleks domów wielorodzinnych. Budynki są murowane z cegły ceramicznej, odsłoniętej w partiach dekorowanych architektonicznie, otynkowany przykryty dachem dwuspadowym (w przypadku kamienic szczytowych trzyspadowym) z dachówki ceramicznej. Zespół jest podpiwniczony, czterokondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Kamienice szczytowe wsch. i zach. symetryczne z ryzalitami na elew. szczytowej i płd. Ryzality na ścianach szczytowych sięgają połowy połaci dachowej, zwieńczone trójkątnie, przykryte dachem dwuspadowym. Gzyms podokapowy przecinający ryzalit w cęści poddasza tworzy wraz z linią zwieńczenia trókątny tympanon z trójkątnym okienkiem w jego centrum. Para okien na każdej kondygnacji podkreślona poziomym pasem z cegły nieotynkowanej na całej szerokości ryzalitu. Ryzality na elewacji płd. w kamienicach skrajnych sięgają 1/3 połaci dachowej. Zwieńczone poziomo z trapezowatym występem w częsci środkowej i oknami międzykondygnacyjnymi podkreślają komunikacyjną funkcję tej części budowli. W parterze ryzalitów drzwi od strony podwórza. W części poddasza proste lukarny dachowe z oknem, przykryte dachem jednospadowym, po jednej lukarnie na kamienicę na obu połaciach. Poza lukarnami na połaci dachowej niewielkie szklane świetliki ora duża ilość kominów dymowych i wentylacyjnych. Cały zespół dekoruje ceglany cokolik w części przyziemia o wys. ok. 1 m, gzyms międzykondygnacyjny nad parterem opraz gzyms podokapowy.
Sześć identycznych kamienic wypełnia przestrzeń pomiędzy kamienicami szczytowymi. Lekko przesunięte względem siebie dostosowują zabudowę do lekkiego łuku tej części ul. Mickiewicza. Wejście do każdej z nich z elew. płn. tworzy ceglany portal z trójkątnymi lizenami po bokach podtrzymującymi ceglaną poziomą belkę zwieńczoną trójkątnie z ceglanym zwornikiem. Pole wewnątrz trójkąta tworzy doświetle nad drzwiami wejściowymi. Po obu stronach portalu, od poziomu gzumsu międzykondygnacyjnego do gzymsu podokapowego dwa symetryczne trójkątne wykusze z parą okien na każdej kondygnacji. W kamienicach szczytowych powierzchnie wykuszy w poziomie okien i powierzchnia między wykuszami zaakcentowana poziomymi pasami z cegły klinkierowej. Elewacja południowa zespołu skromniejsza, bez dekoracji architektonicznych. W ceglanym cokole budynku małe prostokątne okna doświetlające piwnice.

 

Historia obiektu:

Zespół powstał w latach 30 - tych XX w. w stylu dekoracyjnego ekspresjonizmu głogowskiego w opkresie kiedy miejskim radcą budowlanym był Griesinger. Cechą tego stylu jest stosowanie ostrołuku, spiczaste lizeny, trókątne zwieńcznie szczytów oraz portali a nawet trójkątny rzut wykuszy na elewacji płn. Był to okres intensywnego rozwoju zachodniej dzielnicy przemysłowej miasta, przechodzącego okres przemian z miasta twierdzy w miasto przyjazne człowiekowi z dużą ilością terenów zielonych. Obiekt przetrwał do dzisiaj w formie niezmienionej lub niewiele odbiegającej od pierwowzoru. Nadal pełni rolę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Zespół kwalifikuje się do remontu kapitalnego. W mpzp Śródmieścia z 1998 r. stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 32 MW.
Dla terenu oznaczonego symbolem 32 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Nie dopuszcza się zmiany istniejących funkcji mieszkalnych na usługowe (za wyjątkiem parterów wzdłuż ul. Sikorskiego). Dla obszaru wnętrz blokowych, w celu określenia szczegółowych zasad ich zagospodarowania, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 lub większej, obejmującej likwidację istniejącej zabudowy gospodarczej na rzecz zespołów garażowych dla mieszkańców kwartału w formie okalającej podwórze rekreacyjne.
Ponadto dla obiektu stosuję się ustalenia zawarte w mpzp Śródmieście § 7 ust.18 - 21.
ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.


Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze miasta z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej : Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

27 października 2003