Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

056  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Legnicka 6

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek na planie negatywu litery L z wcięciem na narożniku łaczących się skrzydeł. Jest budynkiem narożnym posadowionym przy skrzyżowaniu ul. Legnickiej z ul. Polną. Budynek główny murowany i otynkowany kalenicowo posadowiony do ul. Legnickiej, przykryty dachem naczółkowym z dachówką ceramiczną. Elewacja wschodnia oddzielona od ulicy pasem zieleni i ogrodzeniem z prefabrykatów betonowych. Elewacja ta jest symetryczna z szeregiem 4 okien na parterze i I p. Cały budynek wyposażony w ceglany cokolik do wys. ok. 0, 5 m. W części dachowej w lini elewacji trzy duże lukarny z oknami, przykryte dachem dwuspadowym świadczą o mieszkalnym charakterze poddasza. Okna I p. przy szczycie płn. zamienione na PCV niedostosowane podziałem do okien historycznych. Ściana szczytowa płn. z dwoma oknami w części poddasza i jednym na I p. przy elew. zach. oraz wejściem obudowanym współczesnym, drewnianym gankiem z jednospadowym dachem. Elewacja zachodnia z szeregiem pięciu okien w parterze i I p. oraz czterema drewnianymi lukarnami dachowymi z oknami, przykrytymi dachem dwuspadowym (dachówka ceramiczna).
Płd. ściana szczytowa częściowo przylegająca do skrzydła bydynku posiada okna w osi budynku przy skrzydle na parterze i I p. i w poddaszu.
Skrzydło budynku dwukondygnacyjne, kalenicowo usytuowane do ul. Polnej. Obiekt murowany i otynkowany kryty dachem czterospadowym z dachówką ceramiczną. Przy szczycie zach. ryzalit na ścianie północnej, na całej wysokości budynku, przykryty dachem trzyspadowym. Na zach. ściane szczytowej okna w części ryzalitu na parterze i I p. Elewacja płn. wyposażona w rodaj balkonu łączącego budynek główny z ryzalitem skrzydła budynku. W części parterowej pod balkonem dwa niewielkie okna. Wejście do skrzydła budynku ze szczytu wschodniego z niewielkim, prostym zadaszeniem nad drzwiami oraz pionowymi pasami ceglanymi po obu stronach wejścia tworzą skromny portal. Elewacja południowa z szeregiem okien w parterze i I p. W części dachowej nie ma lukarn. Poddasze doświetlają świetliki na każdej połaci dachowej. W części przyziemia cokolik z cegły klinkierowej.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. jako jeden z budynków mieszkalnych przylegających do ogrodzenia "nowego cmentarza katolickiego". Na przedwojennych mapach Głogowa budynek ma plan prostokąta. Być może skrzydło biegnące równolegle do ul. Polnej dobudowano nieco później.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Fotografie z 2011 r. ilustrują przebytą termoizolację budynku bez uszczerbku na bryłe i detale architektoniczne budynku.

Uwagi różne:

1. Osuszenie i izolacja części przyziemia.
2. Konserwacja i uzupełnienie tynków.
3. Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem podziałów historycznych.
4. Dostosowanie konstrukcji ganku wejściowego na szczycie płn. do charakteru budynku.
5. Odtworzenie kutej balustrady balkonu łączącego budynek główny ze skrzydłem budynku.
W mpzp Polna _ Kościuszki z 1998 r. budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 8 MN i nie jest oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych.
8 MN
1. Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.
2. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.
3. Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
4. Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.
5. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.
6. Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno).
7. Obowiązująca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 - 8 m (w nawiązaniu do istniejącej zabudowy) od granic działek wzdłuż ulicy dojazdowej 1 KL.
9. Zabrania się rozbudowy, powiększania, adaptacji i modernizacji obiektów ogrodniczych, na rzecz stopniowego ich przekształcania i likwidacji.
10. Zabrania się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej poza wyznaczonymi liniami zabudowy oraz wydzielania działek w wewnętrznej części obszaru.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia:Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Goispodarki Przestrzennej i Architektury
Dzial Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

03 grudnia 2003