Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

055  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Kutrzeby 3

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany i otynkowany, przykryty dachem czterospadowym, pokrytym dachówką ceramiczną oraz szarą (betonową)?, szczytowo usytuowany w stosunku do ul. St. Kutrzeby. Elewacja północna symetryczna z wnękami międzylizenowymi oraz gzymsem nadokiennym. W jednej z wnęk na elewacji okno z okiennicami i gzymsem podokiennym w części parteru. W osi wnęk, w części cokołu dwa prostokątne okienka doświetlające piwnice. Brak okien w części I p. W centralnej części połaci dachowej drewniana lukarna z oknem, przykryta dachem dwuspadowym. Elewacja zachodnia niesymetryczna, z trójkątnym szczytem wyniesionym ponad linię krawędzi dachu przesuniętym w stronę elewacji płn. W osi szczytu para okien w parterze z drewnianymi okiennicami oraz para okien w części I p. W trójkątnym tympanonie zwieńczającym szczyt owalne okienko doświetlające część poddasza. W narożniku płd.- zach. owalny ryzalit w części parteru, pokryty ukośnym, prostym daszkiem z dachówki ceramicznej. W ryzalicie trzy prostokątne okna z gzymsem podokiennym.
Elewacja wschodnia niesymetryczna. Bliżej elewacji płn. ryzalit pełniący rolę ganku wejściowego z wejściem od str. ul. Kutrzeby przykryty dachem jednospadowym biegnącym w linii połaci dachowej. Do podwyższonego do poziomu cokołu wejścia prowadzą proste schody. Otwór wejściowy prostokątny, we wnęce sklepionej półkoliście, ograniczonej po bokach pilastrami oraz zwieńczonej trapezowym zwornikiem. W linii drzwi wejściowych prostokątne okno w części I p. z gzymsem podokiennym. Parterowa część ganku z prostokątnymi oknami we wnękach międzylizenowych sklepionych półkoliście. Okna w części I p. prostokątne z gzymsem podokiennym. W narożniku płd.- wsch. ryzalit identyczny z opisanym powyżej ryzalitem w narożniku płd.- zach. Elewacja płd. (ogrodowa) symetryczna z gankiem w części parterowej oraz balkonem nad gankiem w części I p. Ganek ogrodowy dekorują półkolumny podpierające balkon. Pola między kolumnami zamurowane tworzą wnęki z dwuskrzydłowymi oknami sklepionymi półkoliście oraz gzymsami podokiennymi. W części centralnej okazałe drzwi przeszklone z półkolistym naświetlem nawiązującym do zwieńczenia okien. Do drzwi prowadzą rozszerzające się ku dołowi schody. Na gzymsie balkonu w linii kolumn sztukatorskie ozdoby w formie małych rozet. Balustradę balkonu stanowią proste murowane słupy w linii kolumn z drewnianą balustradą zamontowaną między słupami. W części dachowej drewniana lukarna z okienkami przykryta daszkiem trzyspadowym (dachówka ceramiczna).

 

Historia obiektu:

Obiekt został wybudowany w I ćw. XX w. w granicach twierdzy, przy bastionie Sebastian jako jeden z pięciu domów przeznaczonych na mieszkania dla miejscowych notabli. Wyburzenie trzech sąsiadujących z budynkiem okazałych willi oraz zmiany w części dachowej wskazują na to, iż budynek, a szczególnie dach ucierpiał w wyniku pożaru Starówki w marcu 1945 r. Odnowiony po II wojnie w nieco zubożonej formie pełni nadal rolę budynku mieszkalnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak historycznego wizerunku elewacji płn. i wsch. nie pozwalają na kompleksowe porównanie wyglądu pierwotnego z współczesnym. Na elewacji płd. miękko zwieńczony szczyt zastąpiono małą drewnianą lukarną. Zmiany w kolorze dachówki wskazują na zmiany zwieńczenia ryzalitu z gankiem wejściowym na elewacji wschodniej.
Fotopgrafia z 2011 r. ilustruje brak zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Budynek w mpzp Starego Miasta z 1999 r.stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbloem 28 MnU. Jest oznaczony w rysunku planu jako obiekt o walorach kulturowych.
1) budynki istniejące, oznaczone w rysunku planu symbolami 26, 27 i 28 MnU, należy zachować w obecnej formie, wszelkie prace budowlane mogą być prowadzone po uprzednim uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) budynki projektowane, oznaczone w rysunku planu symbolem 29 MnU powinny być formą i skalą dostosowane do podobnych obiektów istniejących. Dopuszcza się lokalizację plebani na potrzeby kościoła św. Mikołaja.,
3) wyznacza się jako podstawową funkcję mieszkaniową, przy czym dopuszcza się sytuowanie usług w parterach budynków,
4) dopuszcza się przeznaczenie w określonych przypadkach całego obiektu pod funkcje usługowe, ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych,
5) ogrodzenie od strony publicznej należy wykonać zgodnie z ustaleniami § 9 ust.2 pkt.13
6) należy zachować nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej, z możliwością przeznaczenia wolnego pasa terenu na cele zieleni niskiej i średniej - ozdobnej oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanej z budynkiem.
Ponadto budynek chroniony jest przez zapis zawarty w mpzp Starego Miasta, rozdział II, § 7 :
W granicach określonych w § 1 ust.1 oraz na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1962r. Nr 10, poz.48 z późniejszymi zmianami) ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego, w tym:
1. Granicę ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z jej oznaczeniem na rysunku planu, w ramach której wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uprzednim zezwoleniu pisemnym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3. Ochronę obiektów o walorach kulturowych, zgodnie z ich oznaczeniem na rysunku planu, dla których wszystkie działania architektoniczno-budowlane podlegają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes" - Glogau 1913

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

01 października 2003