Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

054  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

St. Kutrzeby 1

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek murowany, otynkowany, dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, kalenicowo usytuowany do ul. Kutrzeby. Dach czterospadowy o lekko wygiętej, esowatej, miękkiej linii wszystkich połaci, kryty dachówką ceramiczną. Elewacja wejściowa (północna)symetryczna, z centralnym ryzalitem trapezowym sięgającym gzymsu podokapowego. W części parterowej ryzalitu prostokątne drzwi płycinowe, przeszklone i okratowane w gónej części z obramowaniem w formie prostego portalu. Nad drzwiami duże okno międzykondygnacyjne, doświetlające komunikację wewnątrz budynku. W bocznych ścianach ryzalitu małe obramowane okienka zwieńczone półkoliście z trójkątnym gzymsem podokiennym. Okienka w części parterowej okratowane. Nad ryzalitem w części poddasza lekko cofnięta, nadbudowana trapezowata lukarna z trzema oknami, przykryta dachem trzyspadowym przechodzącym w dwuspadowy. Po obu stronach ryzalitu symetrycznie rozmieszczone prostokątne okna z obramieniem zwieńczonym półkoliście i wnękami podokiennymi sięgającymi cokołu przyziemnego biegnącego dokoła budynku. W lini okien w cokole małe prostokątne okienka doświetlające piwnice obiektu. Wszystkie okna I p. na elewacji płn., wsch., i płd., prostokątne z gzymsem podokiennym i czworokątnym zwornikiem oraz drewnianymi okiennicami pomalowanymi na kolor zielony. Elewacja wschodnia (od str. ul. Staromiejskiej) symetryczna z parą okien w parterze i na piętrze identyczne z opisanymi na elew. płn. W części dachowej dwie lukarny z prostokątnymi oknami, przykryte lekko owalnym dachem. Elewacja zachodnia z czterema oknami w części parterowej identycznymi z opisem okien na elew. płn. ale bez wnęk podokiennych. Zewnętrzne okna zaślepione. W części sutereny okna i drzwi okratowane w lini otworów w parterze. Ta część budynku obwiedziona obniżonym murem fosy miejskiej z obejściem wokół budynku. W częśći I p. cztery małe prostokątne okienka z gzymsem podokiennym dla każdej pary. W części poddasza lukarny dachowe identyczne z lukarnami na elew. wsch. Elewacja płd. (ogrodowa) z werandą w części parterowej przykrytą okazałym balkonem z balustradą z kutego żelaza w części I p. Balkon wsparty na czterech prostokątnych filarach z modernistycznie rozrzeźbionymi głowicami. Pomiędzy drzwiami wyjściowymi na balkon w elewacji budynku owalnie sklepiona nisza. W centralnej części poddasza prostokątna lukarna w lini elewacji z pojedynczym oknem, przykryta dachem dwuspadowym. Gzyms nadokienny i podokapowy tworzą trójkątny tympanon. Ściany bydynku otynkowane z drobną, nieregularną fakturą. Obramowania okien, drzwi, gzymsy i wnęki podokienne pomalowane na kolor jasnego ugru. Obramowania okien w lukarnach dachowych białe wykonane z paneli PCV.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany został w I ćw. XX w. w granicach dawnej twierdzy jako jeden z pięciu domów w na południe od budynku Sądu z przeznaczeniem na mieszkania dla miejscowych notabli. Podczas wielkiego pożaru Starówki w marcu 1945 r. budynek pozostał nienaruszony. W chwili obecnej pełni nadal funkcję budynku mieszkalnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Jedynymi zmianami w wyglądzie elewacji budynku jest zamiana dwóch okien z okiennicami w lukarnie elew. płd. na jedno okno umieszczone pośrodku lukarny oraz zaślepienie dwóch skrajnych okien w parterze na elewacji zachodniej.
Fotografie z 2011 r. nie ilustrują żadnych zmian w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą budynku.

Uwagi różne:

Naprawa dachu, wymiana systemu odprowadzania wód opadowych oraz konserwacja i uzupełnienie tynków. Budynek w mpzp Starego Miasta z 1999 r. stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 27 MNU. Jest oznaczony w rysunku planu jako obiekt o walorach kulturowych.
1) budynki istniejące, oznaczone w rysunku planu symbolami 26, 27 i 28 MnU, należy zachować w obecnej formie, wszelkie prace budowlane mogą być prowadzone po uprzednim uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) budynki projektowane, oznaczone w rysunku planu symbolem 29 MnU powinny być formą i skalą dostosowane do podobnych obiektów istniejących. Dopuszcza się lokalizację plebani na potrzeby kościoła św. Mikołaja.,
3) wyznacza się jako podstawową funkcję mieszkaniową, przy czym dopuszcza się sytuowanie usług w parterach budynków,
4) dopuszcza się przeznaczenie w określonych przypadkach całego obiektu pod funkcje usługowe, ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych,
5) ogrodzenie od strony publicznej należy wykonać zgodnie z ustaleniami § 9 ust.2 pkt.13
6) należy zachować nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej, z możliwością przeznaczenia wolnego pasa terenu na cele zieleni niskiej i średniej - ozdobnej oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanej z budynkiem.
Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcia historyczne ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.
3. "Głogów - zarys monografii miasta" pod redakcją Krystyna Matwijowskiego - str. 268

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

01 października 2003