Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

052  

 

Nazwa obiektu:

Willa

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Bolesława Krzywoustego 10

 

Przeznaczenie pierwotne:

Willa

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Okazała willa został usytuowana w ogrodzie przy zdiegu ul. B. Krzywoustego i ul. Rzeźniczej. Parter budynku mocno podwyższony świadczy o użytkowym charakterze przyziemia. Budynek parterowy z użytkowym poddaszem, murowany i otynkowany. Dach mansardowy kryty dachówką ceramiczną. Elewacja główna (reprezentacyjna) od str. ul. B. Krzywoustego z wysuniętą werandą w parterze i balkonem nad nią w części I p. Balkon pdpierają cztery kolumny z prostą głowicą. W części I p. zwieńczenie szczytu zadaszone dachem dwuspadowym. Gzyms podokapowy tworzy trójkątny tympanon z półkolistym oknem w części poddasza. Narożniki ścięte z oknami w parterze i na I p. zwieńczone sześciobocznymi wieżyczkami z hełmem uskokowym pokrytym blachą ocynkowaną.
Elewacja zachodnia z rzędem okien dwuskrzydłowych. W części centralnej poddasza lukarna dachowa z trójdzielnym oknem zwieńczona dachem o przekroju lekko wywiniętej połowy elipsy. Nad oknem i pod dachem gzyms tworzący zamknięte pole małego tympanonu. Nad lukarną jeszcze jedna mała lukarna przykryta daszkiem dwuspadowym z małym okienkiem doświetlającym strych budynku. W narożniku płn. - zach duży balkon wcinający się w dolną część dachu.
Elewacja wschodnia z ozdobną oprawą schodów prowadzących do drzwi wejściowych. Drzwi z naświetlem oprawione w kanelowane półpilastry podpierające zadaszenie nad wejściem które jest również gzymsem podokapowym małych okienek. Nad drzwiami duże okno zwieńczone poziomo z półkolistym gzymsem. Nad oknem zwieńczenie szczytu o przekroju lekko wywiniętej połowy koła. Gzyms podokapowy oraz biegnący pod zwieńczeniem szczytu tworzy pole tympanonu w którym jest elityczne okienko. Pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej. Na lewo od szczytu lukarna dachowa z trójdzielnym oknem przykryta dachem jednospadowym. W narożniku płn. - wsch. zabudowana weranda w parterze przykryta balkonem z betonową ścianą balustrady w części poddasza. Ściana z wyjściem na górny balkon wcina się w dolną część dachu.
Na elewacji płn. rząd okien w części przyziemia. W parerze duże współczesne okna zabudowujące prawdopodobnie dawne werandy w narożnikach oraz pomieszczenia mieszkalne w części środkowej budynku.
Takie same okna w częśći środkowej I piętra. W części dachowej duża trapezowata lukarna o miękkich górnych narożnikach spływających miękko do płaszczyzny połaci dachowej. Elewacje budynku podkreślone gzymsami podokiennymi oraz gzymsem podokapowym. Wszystkie otwory w budynku poza opisanymi powyżej zwieńczone poziomo.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał ok. roku 1925. O dacie powstania budynku można wywnioskować z ukośnego zdjęcia lotniczego Głogowa z 1925 r. na którym budynek jest dopiero w budowie.
Romont budynku w 2011 r. czyni z obiektu perłę przedwojennej architektury willowej.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Fotografie z 2011 r. ilustrują remont budynku ze zmienioną już dachówką oraz jego termoizolację.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego. Obiekt w mpzp Starego Miasta z 1999 r. stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 26 MNU. Jest oznaczony w rysunku planu jako obiekt o walorach kulturowych.
1) budynki istniejące, oznaczone w rysunku planu symbolami 26, 27 i 28 MnU, należy zachować w obecnej formie, wszelkie prace budowlane mogą być prowadzone po uprzednim uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) budynki projektowane, oznaczone w rysunku planu symbolem 29 MnU powinny być formą i skalą dostosowane do podobnych obiektów istniejących. Dopuszcza się lokalizację plebani na potrzeby kościoła św. Mikołaja.
3) wyznacza się jako podstawową funkcję mieszkaniową, przy czym dopuszcza się sytuowanie usług w parterach budynków,
4) dopuszcza się przeznaczenie w określonych przypadkach całego obiektu pod funkcje usługowe, ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych,
5) ogrodzenie od strony publicznej należy wykonać zgodnie z ustaleniami § 9 ust.2 pkt.13
6) należy zachować nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej, z możliwością przeznaczenia wolnego pasa terenu na cele zieleni niskiej i średniej - ozdobnej oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanej z budynkiem.
Ponadto obiekt chroniony jest przez ustalenia zawarte w w/w m.p.z.p. Starego Miasta; rozdział II; przepisy szczególne; § 7:
W granicach określonych w § 1 ust. 1 oraz na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1962 r. Nr 10, poz. 48 z późniejszymi zmianami) ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego, w tym:
1. Granicę ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z jej oznaczeniem na rysunku planu, w ramach której wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uprzednim zezwoleniu pisemnym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3. Ochronę obiektów o walorach kulturowych, zgodnie z ich oznaczeniem na rysunku planu, dla których wszystkie działania architektoniczno-budowlane podlegają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprint mapy przedwojennego Głogowa będący w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Starego Miasta z 1925 r. ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

teks: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

17 listopada 2003