Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

051  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Kamienna Droga 47

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Bydynek murowany, otynkowany i pomalowany, trzykondygnacyjny z częściowo zagospodarowanym poddaszem. Obiekt kalenicowo usytuowany w stosunku do ul. Kamienna Droga. Dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną. Elewacja wsch. z rytmicznie usytuowanymi oknami. Środkowe trójdzielne zewnętrzne dwuskrzydłowe.
W części dachowej, w linii elewacji, sięgający kalenicy duży ryzalit dachowy przykryty dachem dwuspadowym. Ryzalit oddzielony od bydynku mocno nadwieszonym dachem z dwoma oknami na elewacji i trójkątnym okienkiem przy szczycie. Elewacja płn. i płd. identyczne z pionem okien w osi szczytu i trzema trójkątnymi okienkami w części poddasza. Elewacja zachodnia podniesiona w środkowej części poddasza dzieli elewację na trzy części. Wejście do budynku z lewej strony części środkowej. Nad wejściem dwyskrzydłowe okna międzykondygnacyjne. Okna w częściach zewnętrznych tej elewacji pojedyncze lub dwuskrzydłowe. Budynek prosty bez zdobień architektonicznych na elewacjach. Cokół w części przyziemia wyróżniony ciemniejszym kolorem farby. Gzyms podokapowy w formie prostej belki.Wszystkie otwory budynku (oprócz trójkątnnych w części szczytowej poddasza) zwieńczone poziomo.

 

Historia obiektu:

Bydynek zostal wybudowany w 1 ćw. XX w. Nie znane jest jego przeznaczenie pierwotne. Obecnie pełni funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Fotografie z 2011 r. poza wymienionymi oknami nie wykazują zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Budynek wymaga wymiany stolarki otworowej, przełożenia dachówki, ocieplenia i pomalowania w oparciu o ustalenia mpzp Ostrowa Tumskiego z 1998 r. - rozdział 2 § 7 ust. 16, 17, 19, 20. zagospodarowania terenu.
ust.16. Wszelka zabudowa musi uwzględniać typy i charakter budynków przedwojennych na tym obszarze, wraz z analizami historycznymi pierwotnej zabudowy i zagospodarowania terenu.
ust.17. Stolarka we wszystkich budynkach może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust.18.Istnieje możliwość wymiany stolarki w istniejących budynkach powojennych na inną niż pierwotna wyłącznie w ramach całościowej modernizacji elewacji, z dostosowaniem jej charakteru do rozwiązań przedwojennych.
ust. 19. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 20. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny
W mpzp Ostrowa Tumskiego budynek o walorach kulturowych stoi na terenie oznaczonym symbolem 5 MW. Dla terenu oznaczonego symbolem 5 MW ustala się przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Zalecane zastosowanie żywopłotów od strony ul. Kamienna Droga. Dopuszczalna lokalizacja garaży oraz usług nieuciążliwych.
W zmianie mpzp Ostrowa Tymskiego z 2011 r. budynek leży na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 5.2.MW.
1.Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem5.2.MW ustala się przeznacenie
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
2) uzupełniające:
a) usługi z wyłączeniem usług uciążliwych
b) drogi wewnętrzne
c) infrastruktura techniczna
d) parkingi, miejsca postojowe i garaże
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak w rysunku planu.
2)Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 5.2.MW ilość kondygnacji nadziemnych trzy plus poddasze użytkowe, dach stromy dwusoadowy symetryczny, usytuowany kalenicowo w stosunku do ul. Kamienna Droga, kryty dachówką ceramiczną lub cementową, obiekt o walorach kulturowych- zabytek objęty gminną ewidencją zabytków.
3) zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed elewację budynku
4) elewacje tynkowe lub ceramiczne - wymagana stonowana kolorystyka
5) zakaz stosowania:
a) dachów asymetrycznych
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu
6) dopuszcza sią realizację usług tylko w parterze budynku mieszkalnego, wyłącznie jako zamierzenie całościowe dla danego budynku, witrynom usług należy nadać charakter ekspozycyjny.
7) loggie budynków wielorodzinnych mogą być szklone wyłącznie w ciągach horyzontalnych lub wertykalnych, jako całościowe opracowanie elewacyjne
8) Dopuszcza się garaże w formie odrębnego zwartego parterowego zespołu (zespołów) boksów, przewidzianych do realizacji w zorganizowanym cyklu inwestycyjnym, zgodnie z przepisami szczególnymi, Dachy płaskie lub ukośne, nawiązujące formą do dachów zabudowy mieszkaniowej, wymagany wysoki poziom architektoniczny i estetyczny zabudowy.Ponadto obiekt chronią ustalenia zawarte w rozdziale 4 w/w/zmiany planu miejscowego Starego Miasta.
Ponadto obiekt chroniony jest w Roz dziale 4 w/w zmiany planu miejscowego Starego Miasta z 2011 r. pt. Ustalenia w zakresie ochrony i dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprint mapy przedwojennego Głogowa ze zbiorów DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

03 grudnia 2003