Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

049  

 

Nazwa obiektu:

Kamienica

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Jedności Robotniczej 13

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek zamyka zabudowę szeregową ul. Jedn. Robotniczej pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Grunwaldzką. Jest budynkiem narożnym stojącym przy skrzyżowaniu ul. Jedn. Robotniczej i Grunwaldzkiej. Budynek murowany, otynkowany, trzykondygnacyjny z częściowo zagospodarowanym poddaszem. Dach trzyspadowy z dodatkową połacią w kierunku południowym, kryty dachówką ceramiczną. Na elewacji wsch. ryzalit o rzucie prostokątnym, sięgający 2/3 połaci dachowej, zwieńczony dachem dwuspadowym. Częśc poddasza obwiedziona gzymsem podokapowym tworzy trójkątne pole z dwoma oknami w osi ryzalitu. Na prawo od ryzalitu w części parteru, wejście do budynku. Narożnik płd. - wsch. z uskokiem tworzącym wklęśnięcie w budynku. Północna ściana szczytowa przylega do budynku przy ul. Jedn. Robotniczej 12, natomiast szczyt południowy niesymetryczny z dużymi oknami na elewacji. Na elewacji zachodniej ryzalit symetryczny do ryzalitu na elew. wsch. sięgający gzymsu podokapowego z lekko podniesionym jednospadowym zadaszeniem. Wszystkie otwory w budynku sklepione poziomo.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w 1 ćw. XX w. po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. co rozpoczęło rozbudowę miasta w kierunku dworca kolejowego oraz zachodniej dzielnicy przemysłowej.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Fotografia z 2011 r. nie ilustruje zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Wymiana stolarki z zachowaniem podziałów historycznych. Konserwacja i uzupełnienie tynku. Pomalowanie obiektu wg projektu zatwierdzonego przez konserwatora zabytków.W mpzp Śródmieścia z 1998 r. budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 61 MW.
Dla terenu oznaczonego symbolem 61 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w parterach.
Budynki charakteryzują się walorami kulturowymi, które należy chronić. Należy zachować istniejące ogródki przeddomowe i małą architekturę (np. stare ogrodzenia). Nie dopuszcza się lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy przed istniejącymi liniami zabudowy ani wykonywania garaży w piwnicach.
W zmianie mpzp Śródmieścia z 2005 r. czytamy:
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 62 ZP ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zieleń publiczna urządzona;
b) park;
c) ogrody - zieleńce;
d) arboreta;
2) uzupełniające - tereny sportu i rekreacji,
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) zakazuje się wznoszenia, rozbudowy i nadbudowy obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),
2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: ogród zimowy, altana, pergola, boiska terenowe, place zabaw dla dzieci;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązek urządzenia alejek i ścieżek pieszych;
2) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia,
3) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem i małą architekturą;
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony ul. Grunwaldzkiej i ul. B. Głowackiego;
Ponadto budynek chroniony jest ustaleniami m.p.z.p. Śródmieścia: rozdział II; ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7 :
ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

1. "Głogów - zarys monografii miasta" pod redakcją Krystyna Matwijowskiego - rozdział VIII str. 200 oraz IX str. 214
2. Janusz Chutkowski - "Ulica Królewska" - zeszyt 41 z 1996 r. str. 21, 22 Encyklopedii Ziemi Głogowskiej.

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa i zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

02 października 2003