Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

048  

 

Nazwa obiektu:

Kamienica

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Jedności Robotniczej 12

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jest kolejnym obiektem zabudowy szeregowej ul. Jedności Robotniczej pomiędzy ul. Sikorskiego i Grunwaldzką. Elewacje płn. i płd. przylegją do budynków sąsiednich. Budynek dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany, otynkowany, kalenicowo usytuowany do ul. Jedn. Robotniczej. Elewacja wsch. zwieńczona szczytem (w linii elewacji) przykrytym dachem mansardowym. Przy szczycie płn. i płd. w części poddasza dwie symetryczne, proste lukarny z oknem, przykryte dachem jednospadowym. Na elew. wsch. ryzalit na planie prostokąta zwieńczony poziomą barierą przeszklonego balkonu poddasza. Ryzalit ten dobudowany niesymetrycznie do elewacji wschodniej bliżej szczytu płd. Na lewo od ryzalitu na poziomie I p. balkon z betonową balustradą. Pod balkonem podest w części parteru ze schodami i wejściem do budynku z bocznej, płd. ściany ryzalitu. Na prawo od ryzalitu drzwi częściowo przeszklone z dwoma lizenami przykrytymi poziomą belką zamkniętą od góry miękkim gzymsem, tworzą formę prostego portalu. Nad portalem okna międzykondygnacyjne, doświetlające komunikację wewnątrz obiektu. Zróznicowany trakt budynku na elew. zach. nawiązujący bo budynku przy ul. Jedn. Robotniczej 11. W środkowej części elewacji zach. dwa balkony z betonową balustradą. W części centralnej dachu duża lukarna z czterema oknami przykryta dachem jednospadowym. Przy szczytach dwie lukarny z pojedynczym oknem przykryte dachem jednospadowym. Wszystkie otwory w budynku zwieńczone poziomo. Na elewacji wschodniej gzyms podokapowy rozrzeźbiony.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany w I ćw. XX w. po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. co zainicjowało rozbudowę miasta w kierunku zachodnim.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego obiektu nie pozwala na porównanie z wyglądem współczesnym. Szklane zadaszenie balkonu nad ryzalitem na elew. wsch. wskazuje na konstrukcję powstałą współcześnie.

Uwagi różne:

Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem podziałów historycznych, Uzupełnienie dachówek i tynków szczególnie na elew. zach., pomalowanie obiektu po zatwierdzeniu kolorystyki przez konserwatora zabytków.
Budynek w mpzp Śródmieścia z 1998 r. stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 61 MW.
Dla terenu oznaczonego symbolem 61 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w parterach.
Budynki charakteryzują się walorami kulturowymi, które należy chronić. Należy zachować istniejące ogródki przeddomowe i małą architekturę (np. stare ogrodzenia). Nie dopuszcza się lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy przed istniejącymi liniami zabudowy ani wykonywania garaży w piwnicach.
W zmianie mpzp Śródmieścia z 2005 r. czytamy:
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61 MW ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające:
a) usługi handlu detalicznego;
b) usługi rzemiosła nieuciążliwego;
c) zieleń urządzona,
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,
2) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik intensywności zabudowy terenu nie może przekroczyć 1.5;
3) wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do górnych krawędzi gzymsów lub okapów nie może być większa niż w zabudowie sąsiedniej;
4) dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych w parterach budynków, z wykreowaniem wejścia poprzez odpowiednie oświetlenie i małą architekturę a od strony ul. Jedności Robotniczej także w piwnicach;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) należy zachować istniejące ogródki przydomowe i małą architekturę;
2) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, garaży w piwnicach, budynków gospodarczych oraz wiat;
3) dopuszcza się garaże indywidualne w formie zespołu garaży pod warunkiem sporządzenia szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu;
4) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony ul. Grunwaldzkiej i ul. B. Głowackiego;

Bibliografia:

1. "Głogów - zarys monografii miasta" pod redakcją Krystyna Matwijowskiego - rozdział VIII str. 200 oraz IX str. 214.
2. Janusz Chutkowski - "Ulica Królewska"- Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - zeszyt 41 z 1996 r. str. 21, 22.

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

02 października 2003