Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

047  

 

Nazwa obiektu:

Kamienica

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Jedności Robotniczej 11

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny jednorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny jednorodzinny z usługami w części parteru i sutereny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jest elementem zabudowy szeregowej ul. Jedności Robotniczej pomiędzy ul. Sikorskiego i Grunwaldzką. Elewacja północna przylega do budynku administracji Wyższej Szkoły Ekonomicznej przy ul. Jedn. Robotniczej 11A natomiast południowa do budynku przy ul. Jedn. Robotniczej 12. Budynek murowany, dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem i sutereną, kalenicowo usytuowany do ul. Jedności Robotniczej. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. W centralnej części elewacji wschodniej ryzalit o przekroju 1/2 sześciokąta foremnego. Poziome zwieńczenie ryzalitu stanowi balustrada balkonu na I p. W części środkowej dachu duża lukarna prrzykryta dachem dwuspadowym z dwoma oknami. Nad oknami trójkątny tympanon obwiedziony gzymsem nadokiennym i podokapowym. Po bokach dwie mniejsze lukarny z oknem, kryte dachem jednospadowym. Przy szczycie płn. wejście do budynku w formie portalu z eliptycznym naświetlem obwiedzionym miękkim, secesyjnym ornamentem. Między wejściem do budynku a ryzalitem schody w dół i drzwi do sklepu w suterenie. Przy szczycie południowym dobudowany współcześnie betonowy pomost ze schodami i stalową balustradą prowadzący do zakładu usługowego na podwyższonym parterze. W osi wejścia z elew. wsch. na elewacji zachodniej (ogrodowej, zwężonej w tym miejscu) okna międzykondygnacyjne doświetlające komunikację wewnątrz budynku. Z oficyny wychodzą drzwi do ogrodu. W części dachowej prosta lukarna z oknem przykryta dachem jednospadowym oraz świetliki doświetlające poddasze. Wszystkie otwory w budynku zwieńczone poziomo.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. co zainicjowało rozbudowę miasta w kierunku zachodnim.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego obiektu nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Oceniając wygląd pomostu ze schodami i barierami na elewacji wschodniej ma on napewno charakter współczesny.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Budynek ma pomalowaną elewację na kolor biały w 2004 r. W mpzp Śródmieścoia z 1998 r. budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 61 MW UC.
Dla terenu oznaczonego symbolem 11 MW, UC ustala się przeznaczenie dla zabudowy wielorodzinnej i usług komercyjnych nieuciążliwych, przede wszystkim w parterze.
Istniejące tymczasowe pawilony handlowe winny ulec likwidacji bądź przekształceniu, w celu nadania im bardziej estetycznego i atrakcyjnego wyglądu (dotyczy w szczególności obiektów przy ul. Spółdzielczej pomiędzy klatkami 5 a 9). Wysokość budynku plombowego na rogu ulic Spółdzielczej i Jedności Robotniczej ustala się na 3 lub 4 kondygnacje, a kalenica i gzymsy dachowe nowego budynku w części przyległej do istniejącej kamienicy muszą znaleźć się na tych samych poziomach. Istnieje możliwość uskokowego, stopniowego obniżania budynku w stronę północno-zachodnią; zastosować nowoczesne rozwiązania kompozycyjno-architektoniczne, materiałowe i wykończeniowe z uwzględnieniem charakterystyki narożnika, stolarka indywidualna, bogata kolorystyka i detal. Istniejący pawilon murowany zlokalizowany w miejscu przyszłego budynku plombowego przeznacza się do likwidacji, a kiosk stojący obok ma zostać przestawiony na teren 13 KL 1/2 u zbiegu ul. Spółdzielczej i ul. Jedności Robotniczej przy granicy z 13 KSD. Nie dopuszcza się zmiany istniejącej funkcji mieszkalnej na inne funkcje za wyjątkiem parterów i I piętra w elewacjach szczytowych budynków od strony ul. Spółdzielczej nr 1, 5, 9, 13. Istnieje możliwość wytworzenia ciągu zabudowy handlowej jak w jednostce 24 UC.
Ponadto obiekt chroniony jest przez ustalenia m.p.z.p. Śródmieścia; rozdział II; ogólne zasady zagospodarowania terenu; § 7:
ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.
W zmianie mpzp Śódmieścia z 2005 r. czytamy:
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61 MW ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające:
a) usługi handlu detalicznego;
b) usługi rzemiosła nieuciążliwego;
c) zieleń urządzona,
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,
2) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik intensywności zabudowy terenu nie może przekroczyć 1.5;
3) wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do górnych krawędzi gzymsów lub okapów nie może być większa niż w zabudowie sąsiedniej;
4) dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych w parterach budynków, z wykreowaniem wejścia poprzez odpowiednie oświetlenie i małą architekturę a od strony ul. Jedności Robotniczej także w piwnicach;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) należy zachować istniejące ogródki przydomowe i małą architekturę;
2) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, garaży w piwnicach, budynków gospodarczych oraz wiat;
3) dopuszcza się garaże indywidualne w formie zespołu garaży pod warunkiem sporządzenia szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu;
4) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony ul. Grunwaldzkiej i ul. B. Głowackiego;

Bibliografia:

1. "Głogów - zarys monografii miasta" pod redakcją Krystyna Matwijowskiego - rozdział VIII str. 200 oraz IX str. 214.
2. Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - zeszyt 41 z 1996 r. str. 21, 22 - Janusz Chutkowski - "Ulica Królewska"

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa i zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek oraz Grażyna Szumska - Wawer
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

02 października 2003