Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

046  

 

Nazwa obiektu:

Kamienica

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Jedności Robotniczej 8 - 8A

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny wielorodzinny z obiektami handlowymi w części sutereny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek główny czterokondygnacyjny, murowany, otynkowany, kalenicowo usytuowany do ul. Jedności Robotniczej. Budynek połączony jest z oficyną na elewacji zachodniej, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki cermicznej. Oficyna przykryta dachem jednospadowym. Elewacja wschodnia budynku głównego, symetryczna z centralnym ryzalitem o przekroju prostokąta w części parteru z dwoma podcieniami wejściowymi zwieńczonymi fantazyjnie uformowanymi łukami. Prawe podcienie zabudowane w części sutereny z metalowymi drzwiami obiektu handlowego. W suterenach budynku głównego i oficyny obiekty handlowo - usługowe. Ryzalit od poziomu gónej krawędzi okien parteru ma ścięte narożniki tworzące ściany w których znajdują się wąskie okna z wnęką międzyokienną. Poziome zwieńczenie ryzalitu stanowi balustrada balkonu III p. ponad którym (w lini elewacji) znajduje się szczyt przykryty dachem dwuspadowym z trzema oknami poddasza. Zewnętrzne okna poddasza zwieńczone w formie przekroju ćwierćwałka. Na elewacji proste lizeny w narożnikach budynku oraz obok ryzalitu środkowego. Prosty gzyms podokapowy przerwany wychodzącym ponad nim zwieńczeniem szczytu. Elewacja płn. i płd. przylega do budynków zabudowy szeregowej tej części ulicy. W części poddasza elewacji zachodniej budynku i oficyny małe otwory okienne. W osi wejścia z elew. wsch. na elew. zach. drzwi od podwórza nad którymi znajdują się duże okna doświetlające komunikację wewnątrz budynku.Elewacja zachodnia prosta bez detali architektonicznych z szeregami identycznych prostokątnych okien. Oficyna w 1/3 długości zwężona.
Na elewacji płd. przy załamaniu muru od str. budynku głównego wejście do budynku nad którym znajdują się okna międzykondygnacyjne, doświetlające komunikację wewnątrz budynku. Elewacja płd. oficyny prosta z szeregami prostokątnych okien. bez detali architektonicznych. Elewacja zachodnia oficyny skośna z drzwiami w parterze i pionem okien przy elew. płn. przylegającej do budynku przy ul. Jed. Robotniczej Nr 6. Wszystkie okna i drzwi w obiekcie (poza szczytem wsch.) zwieńczone poziomo.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. co zainicjowało rozbudowę miasta w kierunku dworca kolejowego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

W wyniku powojennej przebudowy budynek traci wiele detali architektonicznych. Z dachu znikają lukarny, zwieńczenie szczytu wschodniego zostaje uproszczone. Zmieniona zostaje balustrada balkonu nad ryzalitem oraz kształt zwieńczenia okna pod balkonem. Z elewacji znikają obramienia okien, gzyms podokapowy znacznie uproszczony.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Naprawa i konserwacja tynków. Pomalowanie obiektu. Wymiana starej stolarki otworowej z zachowaniem podziałów historycznych. Przywrócenie pierwotnego wyglądu zespołu wejściowego z ul. Jedności Robotniczej.
Budynek w planie miejscowym Śródmieścia z 1998 r. stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 11 MW,UC.
Dla terenu oznaczonego symbolem 11 MW, UC ustala się przeznaczenie dla zabudowy wielorodzinnej i usług komercyjnych nieuciążliwych, przede wszystkim w parterze.
Istniejące tymczasowe pawilony handlowe winny ulec likwidacji bądź przekształceniu, w celu nadania im bardziej estetycznego i atrakcyjnego wyglądu (dotyczy w szczególności obiektów przy ul. Spółdzielczej pomiędzy klatkami 5 a 9). Wysokość budynku plombowego na rogu ulic Spółdzielczej i Jedności Robotniczej ustala się na 3 lub 4 kondygnacje, a kalenica i gzymsy dachowe nowego budynku w części przyległej do istniejącej kamienicy muszą znaleźć się na tych samych poziomach. Istnieje możliwość uskokowego, stopniowego obniżania budynku w stronę północno-zachodnią; zastosować nowoczesne rozwiązania kompozycyjno-architektoniczne, materiałowe i wykończeniowe z uwzględnieniem charakterystyki narożnika, stolarka indywidualna, bogata kolorystyka i detal. Istniejący pawilon murowany zlokalizowany w miejscu przyszłego budynku plombowego przeznacza się do likwidacji, a kiosk stojący obok ma zostać przestawiony na teren 13 KL 1/2 u zbiegu ul. Spółdzielczej i ul. Jedności Robotniczej przy granicy z 13 KSD. Nie dopuszcza się zmiany istniejącej funkcji mieszkalnej na inne funkcje za wyjątkiem parterów i I piętra w elewacjach szczytowych budynków od strony ul. Spółdzielczej nr 1, 5, 9, 13. Istnieje możliwość wytworzenia ciągu zabudowy handlowej jak w jednostce 24 UC.
Ponadto budynek chroniony jest przez ustalenia m.p.z.p. Śródmieścia, rozdział II; ogólne zasady zagospodarowania terenu; § 7 :
ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

1. "Głogów - zarys monografii miasta" pod redakcją Krystyna Matwijowskiego - rozdziałVIII str. 200 oraz IX str. 214. Wydawnictwo DTSK "Silesia" z 1994 r.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa i zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.
2. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

23 października 2003