Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

045  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Jedności Robotniczej 6-6A

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z obiektami handlowymi w części sutereny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek główny czterokondygnacyjny, murowany, otynkowany, kalenicowo posadowiony do ul. Jedn. Robotniczej, połączony z prostopadłą do niego oficyną od str. zach. Obiekt kryty dachem dwuspadowym od str. zachodniej przechodzącym w płaski, oficyna kryta dachem jednospadowym. Parter budynku podwyższony. W suterenie budynku głównego oraz oficyny szereg zakładów handlowo - usługowych. Wejście do budynku przy szczczycie płn. zarówno od ulicy jak i od podwórza. Na elewacji wschodniej ryzalit przy szczycie płd. z tarasem na III kondygnacji. Do ryzalitu przylegają trzy balkony z metalową balustradą. Ponadto elewacja wyróżniona gzymsem między parterem a I p. oraz prostym gzymsem podokapowym. Duże trójdzielne okna na tej elewacji oprawione prostą lizeną biegnącą przez całą wysokość elewacji. Nad drzwiami owalna wnęka z trzema kwadratowymi okienkami Elewacja północna gładka, zaślepiona. Na elewacji zach. budynku głównego ryzalit przy szczycie płn. z dużymi oknami międzykondygnacyjnymi doświetlającymi komunikację wewnątrz obiektu. W zwężeniu pomiędzy budynkiem głównym i oficyną również duże okna doświetlające komunikację pomiędzy budynkiem i oficyną. W elewacji zach. budynku i płn. oficyny małe okna w części poddasza Na elewacji zachodniej budynku głównego duże połacie odpadniętego tynku. Elewacja północna oficyny z wejściem oraz dużymi oknami międzykondygnacyjnymi doświetlającymi komunikację wewnątrz budynku. Elewacja gładka z prostym gzymsem podokapowym. Na elewacji trzy balkony z metalową balustradą. Elewacja zachodnia gładka. Elewacja płd. budynku i oficyny przylega do budynku zabudowy szeregowej przy ul. Jednosci Robotniczej 8. Wszystkie otwory w budynku zwieńczone poziomo.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. po zburzeniu Bramy Pruskiej, co zainicjowało rozbudowę miasta w kierunku zachodnim.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

W wyniku zniszczeń wojennych zburzony został budynek narożny przy ul. Jedności Robotniczej i Spółdzielczej, przylegający do budynku przy ul. Jedności Robotniczej 6. W związku z powyższym północna ściana szczytowa budynku została zaślepiona a przylegająca do elewacji zachodniej oficyna odsłonięta od str. ul. Spółdzielczej. W wyniku odbudowy zniszczonego budynku z części dachowej znikają ozdobne szczyty, lukarny dachowe oraz dekoracje na elewacjach.
Fotografia z 2011 r. ilustruje wygląd kamienicy po dobudowie współczesnej plomby budynku zamykającego zabudowę ciągu budynków od strony ul. Spółdzielczej oraz remont budynku ze zmianą dachówki.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego.Obiekt chroniony jest przez ustalenia m.p.z.p. Śródmieścia z 1998 r., rozdział II, ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7:
ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.
Bardzo wskazana zabudowa narożnika ulic co przywróci ład przestrzenny w tej części miasta. Budynek w planie miescowym Śródmieścia z 1998 r. stoi na terenie oznaczonym symbolem 11 MW.UC. Dla terenu oznaczonego symbolem 11 MW, UC ustala się przeznaczenie dla zabudowy wielorodzinnej i usług komercyjnych nieuciążliwych, przede wszystkim w parterze.
Istniejące tymczasowe pawilony handlowe winny ulec likwidacji bądź przekształceniu, w celu nadania im bardziej estetycznego i atrakcyjnego wyglądu (dotyczy w szczególności obiektów przy ul. Spółdzielczej pomiędzy klatkami 5 a 9). Wysokość budynku plombowego na rogu ulic Spółdzielczej i Jedności Robotniczej ustala się na 3 lub 4 kondygnacje, a kalenica i gzymsy dachowe nowego budynku w części przyległej do istniejącej kamienicy muszą znaleźć się na tych samych poziomach. Istnieje możliwość uskokowego, stopniowego obniżania budynku w stronę północno-zachodnią; zastosować nowoczesne rozwiązania kompozycyjno-architektoniczne, materiałowe i wykończeniowe z uwzględnieniem charakterystyki narożnika, stolarka indywidualna, bogata kolorystyka i detal. Istniejący pawilon murowany zlokalizowany w miejscu przyszłego budynku plombowego przeznacza się do likwidacji, a kiosk stojący obok ma zostać przestawiony na teren 13 KL 1/2 u zbiegu ul. Spółdzielczej i ul. Jedności Robotniczej przy granicy z 13 KSD. Nie dopuszcza się zmiany istniejącej funkcji mieszkalnej na inne funkcje za wyjątkiem parterów i I piętra w elewacjach szczytowych budynków od strony ul. Spółdzielczej nr 1, 5, 9, 13. Istnieje możliwość wytworzenia ciągu zabudowy handlowej jak w jednostce 24 UC.

Bibliografia:

1. "Głogów - zarys monografii miasta" pod redakcją Krystyna Matwijowskiego - Rozdział VIII str.200 oraz IX. str. 214.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r.
2. Materiały historyczne ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

23 października 2003