Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

044  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Grunwaldzka 15

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek wolnostojący, murowany, dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, kalenicowo usytuowany do ul. Grunwaldzkiej. Dach czterospadowy, kryty częściowo dachówką ceramiczną, częściowo szarą (betonową)?. Na elewacji płd. rónoległej do ulicy ryzalit o rzucie prostokątnym sięgający połaci dachowej. W osi ryzalitu w części dachowej duża lukarna z dwoma oknami, przykryta dachem jednospadowym, świadczy o mieszkalnym przeznaczeniu tej części budynku. Ryzalit w linii okien parteru i I p. ma odsłonięt mur ceglany. Cokolik w całejczęści przyziemia otynkowany. Dodatkową ozdobą architektoniczną jest prosty gzyms międzykondygnacyjny oraz gzyms podokapowy wokół całego budynku. W centralnej części elewacji płn. ryzalit z wejściem do budynku od str. płd. z trzema okienkami doświetlającymi wnętrze, przykryty dachem jednospadowym. W osi płn. ściany szczytowej okno na I p. i prosta lukarna dachowa z oknem, przykryta dachem jednospadowym. Na elewacji płd. duży ryzalit na rzucie prostokąta sięgający połaci dachowej przykryty dachem jednospadowym. W połaci dachowej duża lukarna z dwoma oknami przykryta dachem jednospadowym. Elewacja płn. (ogrodowa) przy szczycie płn. wyposażona we wnękę z dużym pionowym oknem doświetlającym komunikację wewnątrz budunku. Obok wnęki w części przyziemia zadaszone wejście do piwnicy. W centralnej części połaci dachowej duża lukarna z trzema oknami przykryta dachem jednospadowym.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. po zburzeniu Bramy Pruskiej co miało istotny wpływ na rozbudowę miasta w kierunku zachodnim.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak historycznego wizerunku obiektu nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Fotografie z 2011 r. ilustrują wymianę drewnianych okien w ryzalicie elewacji wschodniej na okna z PCV.

Uwagi różne:

Częściowa wymiana stolarki otworowej z zachowaniem podziałów historycznych, uzupełnienie i konserwacja tynków, przełożenie dachówki.
W mpzp Śródmieścia z 1998 r. budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 75 MN.
Dla terenu oznaczonego symbolem 75 MN ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Istniejące ogrodzenie należy zachować i odnowić. Obiekty blaszane i inne nietrwale związane z gruntem należy zlikwidować. Zachować istniejącą zieleń. Nie dopuszcza się uszczuplenia wystroju architektonicznego istniejących budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych. Pokrycia dachowe wyłącznie z dachówki czerwonej lub blachy dachówkopodobnej. Istniejące płyty typu Onduline w budynku przy ul. Sikorskiego 7 wymienić na dachówkę taką, jak w pozostałej części dachu. Budynkowi przy ul. Sikorskiego 9 należy przywrócić walory architektury przedwojennej poprzez wprowadzenie elementów języka architektonicznego na elewacje, wraz ze zróżnicowaną kolorystyką.Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

14 października 2003