Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

043  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Grunwaldzka 6

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek wolnostojący, murowany, dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, kalenicowo usytuowany do ul. Grunwaldzkiej. Dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną. Na elewacji płn. równoległej do ulicy Grunwaldzkiej ryzalit w rzucie 1/2 nieregularnego ośmioboku w części parterowej, w części I p. balkon. W osi ryzalitu w części dachowej niewielka lukarna przykryta dachem jednospadowym. Szczyty wsch. i zach. niemal symetryczne z pojedynczymi oknami w osi budynku na parterze, I p. i strychu oraz podwójnym w części poddasza. Na szczycie wsch. dodatkowe, małe okienka na prawo od okien parteru i I p., drzwi wejściowe w narożniku płn. - wsch. i wjazd do garażu w części przyziemia. Na elewacji płd. bliżej szczytu zach. ryzalit o rzucie prostokątnym, sięgający gzymsu podokapowego z dużymi oknami od str. ogrodu. W części dachowej w osi budynku prosta lukarna kryta dachem jednospadowym. Bliżej szczytu zach. w części parteru balkon. Elewację zdobi ceglany cokolik w części przyziemia i gzyms podokapowy na elew. płn. i płd. Wszystkie otwory w elewacji sklepione poziomo.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. po zburzeniu Bramy Pruskiej co umożliwiło rozbudowę miasta w kierunku zachodnim.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak historycznego wizerunku obiektu nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Dobudowany na elew. zach. wjazd do garażu wskazuje na jego późniejsze pochodzenie. Również fotografie robione w czasie wskazują na rozbudowę budynku w części poddasza. Na elewacji płd. rozbudowana została lukarna dachowa i zastosowano okno połaciowe świadczące o adaptacji tej części poddasza na cele mieszkalne. W całym obiekcie stolarka okienna została wymieniona na współczesną, drewnianą.
Fotografie z 2009 r. nie wykazują zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Częściowa wymiana stolarki otworowej z zachowaniem podziałów historycznych. W mpzp Śródmieścia z 1998 r. budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 80 MN.
Dla terenu oznaczonego symbolem 80 MN ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z użytkowym poddaszem.
Dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcję towarzyszącą. Wysokość projektowanej zabudowy ustala się na dwie kondygnacje. Zabudowę zharmonizować z istniejącymi sąsiednimi budynkami. Zastosować podobny wystrój elewacji, kubaturę, kompozycję, takie same kąty dachów, pokrycie ceramiczne. Stolarka indywidualna, symetryczna, z wewnętrznymi podziałami. Zakaz lokalizacji garaży w kondygnacji piwnicznej.
Ponadto obiekt chroniony jest przez ustalenia m.p.z.p. Śródmieścia, rozdział II, ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7 :
ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa i zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

14 października 2003