Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

042  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Grunwaldzka 5

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny w zabudowie szeregowej

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny w zabudowie szeregowej

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jest trzecim obiektem w zabudowie szeregowej ul. Grunwaldzkiej pomiędzy ul. Głowackiego i Jedności Robotniczej. Szczyt wsch. i zach. przylegaja do budynkow sąsiednich.Budynek murowany, kryty dachówką ceramiczną, otynkowany, kalenicowo usytuowany do ul. Grunwaldzkiej. Bydynek dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem. W centralnej części poddasza elewacji płd. w linii ściany, duża lukarna dachowa przykryta dachem trzyspadowym oraz po bokach dwie małe lukarny. Elewację wyróżnia ceglany cokół w części przyziemia oraz obramowanie drzwi wejściowych znajdujących się przy szczycie wsch. elewacji. Elewacja płn. otynkowana prosta. W części dachowej przy szczycie zach. mała lukarna dachowa z prostokątnym oknem. Wszystkie otwory w budynku zwieńczone poziomo.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. po zburzeniu Bramy Pruskiej, kiedy miasto zaczęło rozbudowywać się w kierunku zachodnim.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównwnie go z wyglądem współczesnym.
Fotografia z 2011 r. ilustruje zmianę dachówki oraz okien w całym obiekcie.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego. W mpzp Śródmieścia z 1998 r. budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 61 MW.
Dla terenu oznaczonego symbolem 61 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w parterach.
Budynki charakteryzują się walorami kulturowymi, które należy chronić. Należy zachować istniejące ogródki przeddomowe i małą architekturę (np. stare ogrodzenia). Nie dopuszcza się lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy przed istniejącymi liniami zabudowy ani wykonywania garaży w piwnicach.
Ponadto obiekt chroniony jest przez ustalenia m.p.z.p. Śródmieścia, rozdział II, ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7 :
ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.
Zmiana mpzp Śródmieścia z 2005 r. wnosi następujące ustalenia dla terenu na którym stoi budynek:
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61 MW ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające:
a) usługi handlu detalicznego;
b usługi rzemiosła nieuciążliwego;
c) zieleń urządzona,
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,
2) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik intensywności zabudowy terenu nie może przekroczyć 1.5;
3) wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do górnych krawędzi gzymsów lub okapów nie może być większa niż w zabudowie sąsiedniej;
4) dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych w parterach budynków, z wykreowaniem wejścia poprzez odpowiednie oświetlenie i małą architekturę a od strony ul. Jedności Robotniczej także w piwnicach;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) należy zachować istniejące ogródki przydomowe i małą architekturę;
2) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, garaży w piwnicach, budynków gospodarczych oraz wiat;
3) dopuszcza się garaże indywidualne w formie zespołu garaży pod warunkiem sporządzenia szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu;
4) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony ul. Grunwaldzkiej i ul. B. Głowackiego;Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Mapy przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Edyta Wojtowicz, Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie.

 

Data założenia karty:

14 października 2003