Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

041  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Grunwaldzka 3

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny w zabudowie szeregowej

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny w zabudowie szeregowej

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jest drugim obiektem w zabudowie szeregowej ul. Grunwaldzkiej. Szczyt wsch. i zach. przylegają do budynków sąsiednich. Budynek murowany, otynkowany, pokryty szarą dachówką (betonową ?), kalenicowo usytuowany do ul. Grunwaldzkiej. Obiekt dwukondygnacyjny z częściowo zagospodarowanym poddaszem. W środkowej części elew. płd. ryzalit sięgający kalenicy, nakryty dachem trzyspadowym z dodatkową połacią w kierunku płd. W centralnej osi ryzalitu trzy trójdzielne okna. Na prawo od ryzalitu (przy szczycie wsch.) dwa trójdzielne okna identyczne z oknami w ryzalicie. Pod oknami I p. skromny gzyms podokienny. Na lewo od ryzalitu (przy szczycie zach.), wejściedo budynku w formie prostego, zadaszonego, ceglanego portalu nad którym znajduje się wysokie okno doświetlajace klatkę schodową wewnątrz budynku przeszklone kolorowymi, równoległobocznymi szybami. Elewacja północna prosta bez architektonicznych dekoracji z balkonem przylegającym do szczytu wschodniego budynku przy Grunwaldzkiej 1. W części dachowej komin dymowy i trzy symetrycznie rozmieszczone, płaskie świetliki dachowe.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany w I ćw. XX w. po zburzeniu Bramy Pruskiej, kiedy miasto zaczęło rozbudowywać się w kierunku zachodnim.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównwnie go z wyglądem współczesnym.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian na elewacjach budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego. Do wymiany stolarka okienna w części parterowej elew. płn. Ugięcie kalenicy widoczne na zdjęciu elew. płd. wskazuje na konieczność wzmocnienia lub wymiany więźby dachowej wraz z dachówką. W mpzp Śródmieścia z 1998 r. budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 61 MW. Dla terenu oznaczonego symbolem 61 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w parterach.
Budynki charakteryzują się walorami kulturowymi, które należy chronić. Należy zachować istniejące ogródki przeddomowe i małą architekturę (np. stare ogrodzenia). Nie dopuszcza się lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy przed istniejącymi liniami zabudowy ani wykonywania garaży w piwnicach.
Ponadto obiekt chroniony jest przez ustalenia m.p.z.p. Śródmieścia, rozdział II. ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7 :
ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.
w zmianach mpzp z 2005 r. dla terenu na którym stoi obiekt obowiązują następujące ustalenia:
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61 MW ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające:
a) usługi handlu detalicznego;
b) usługi rzemiosła nieuciążliwego;
c) zieleń urządzona,
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,
2) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik intensywności zabudowy terenu nie może przekroczyć 1.5;
3) wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do górnych krawędzi gzymsów lub okapów nie może być większa niż w zabudowie sąsiedniej;
4) dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych w parterach budynków, z wykreowaniem wejścia poprzez odpowiednie oświetlenie i małą architekturę a od strony ul. Jedności Robotniczej także w piwnicach;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) należy zachować istniejące ogródki przydomowe i małą architekturę;
2) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, garaży w piwnicach, budynków gospodarczych oraz wiat;
3) dopuszcza się garaże indywidualne w formie zespołu garaży pod warunkiem sporządzenia szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu;
4) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony ul. Grunwaldzkiej i ul. B. Głowackiego;Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa i zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w zbiorach DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

14 października 2003