Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

039  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Głowackiego 5

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek murowany, częściowo nieotynkowany, kryty dachówką ceramiczną, trzykondygnacyjny z całkowicie zagospodarowanym poddaszem. Obiekt kalenicowo usytuowany do ulicy Głowackiego, od strony szczytu płd. przykryty dachem naczółkowym, jest budynkiem narożnym, kończącym szeregową zabudowę tego fragmentu ulicy. W środkowej części elewacji zach. ryzalit o przekroju 1/2 ośmioboku nieforemnego z przeszklonym balkonem na poziomie poddasza, zadaszony dachem trzyspadowym sięgajacym kalenicy z dodatkową połacią w kierunku zach. Na płd. ścianie szczytowej, bliżej elew. zach. ryzalit o przekroju prostokąta, sięgający gzymsu podokapowego, zadaszony dachem trzyspadowym z dodatkową połacią w kierunku płd. Ryzalit na elewacji wschodniej (od str. podwórza) pełni rolę wejścia do budynku z oknami międzykondygnacyjnymi, doświetlającymi komunikację wewnątrz obiektu, przykryty dachem jednospadowym. Fragmenty budynku w części parteru nieotynkowane, wszystkie otwory w obiekcie zwieńczone poziomo.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany w I ćw. XX w. po zburzeniu Bramy Pruskiej, kiedy miasto zaczęło rozbudowywać się w kierunku zachodnim.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na szczegółowe porównanie z wyglądem współczesnym. Jednakże nadbudówka w zachodniej części poddasza, oszklenie balkonu na elew. zach., różnice w kolorach tynku oraz jednospadowy dach ryzalitu zach. świadczą o późniejszej ingerencji w pierwotną bryłę budynku.
Fotografia z 2011 r. wykazuje jedynie zmianę okien, na okna bez podziałów poziomych, na I piętrze budynku.

Uwagi różne:

1. Odsłonięcie ścian nieotynkowanych pierwotnie.
2. Likwidacja szpetnego przeszklenia balkonu na elew. zach.
3. Przywrócenie pierwotnego pokrycia ryzalitu na elew. wsch.
4. Wymiana stolarki z zachowaniem podziałów historycznych.
Budynek zlokalizowany jest na terenie Śródmieścia.
W m.p.z.p. z 1998 r. oznaczony w rysunku planu symbolem 61 MW. Dla terenu oznaczonego symbolem 61 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w parterach.
Budynki charakteryzują się walorami kulturowymi, które należy chronić. Należy zachować istniejące ogródki przeddomowe i małą architekturę (np. stare ogrodzenia). Nie dopuszcza się lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy przed istniejącymi liniami zabudowy ani wykonywania garaży w piwnicach.
Ponadto obiekt chroniony jest ustaleniami m.p.z.p. Śródmieścia, rozdział II. ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7 :
ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.
W zmianie mpzp Śródmieścia z 2005 r. czytamy:
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61 MW ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające:
a) usługi handlu detalicznego;
b) usługi rzemiosła nieuciążliwego;
c) zieleń urządzona,
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,
2) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik intensywności zabudowy terenu nie może przekroczyć 1.5;
3) wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do górnych krawędzi gzymsów lub okapów nie może być większa niż w zabudowie sąsiedniej;
4) dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych w parterach budynków, z wykreowaniem wejścia poprzez odpowiednie oświetlenie i małą architekturę a od strony ul. Jedności Robotniczej także w piwnicach;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) należy zachować istniejące ogródki przydomowe i małą architekturę;
2) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, garaży w piwnicach, budynków gospodarczych oraz wiat;
3) dopuszcza się garaże indywidualne w formie zespołu garaży pod warunkiem sporządzenia szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu;
4) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony ul. Grunwaldzkiej i ul. B. Głowackiego.Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map oraz zdjęcie lotnicze Głogowa z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

14 października 2003