Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

037  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Głowackiego 1

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek murowany z cegły na planie prostokąta, przykryty dachem trzyspadowym z dodatkową połacią w kierunku płn. Wejście do budynku z przybudówki na elewacji płn. Budynek otynkowany, kryty dachówką ceramiczną. Powierzchnie ścian w narożniku płn. - zach. i na ryzalicie elew. zach. w poziomej przestrzeni międzyokiennej nieotynkowane, tworzą ciekawe rytmy podkreślając horyzontalny kierunek budynku. Do ryzalitu od str. płn. zach. przylegają dwa balkony. Ryzalit ten rozbudowany w części połaci dachowej, sięga połowy jej wysokości i jest przykryty dachem jednospadowym. Elewacja południowa przylega do budynku przy ul Głowackiego 3. Na elewacji wschodniej (ogrodowej), ryzalit w części parteru z balkonem w części I p. W części dachowej, w lini ściany elewacji, ponad gzymsem podokapowym nadbudowana część poddasza z dachem jednospadowym. Elewację budynku wyposażona w ceglany cokolik w części przyziemia i prosty, biały gzyms podokapowy. Wszystkie otwory w budynku sklepione poziomo.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany w I ćw. XX w. po zburzeniu Bramy Pruskiej kiedy miasto zaczęło rozbudowywać się w kierunku zachodnim.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian na elewacjach budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.W obiekcie zmienione zostały tylko brama wjazdowa na posesję i furtka nawiązujące do rozwiązań historycznych.

Uwagi różne:

Budynek wymaga częściowej wymiany stolarki otworowej, dachówki oraz ocieplenia. Położony jest w mpzp Śródmieścia z 1998 r. na terenie oznaczonym symbolem 61 MW. Dla terenu oznaczonego symbolem 61 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w parterach.
Budynki charakteryzują się walorami kulturowymi, które należy chronić. Należy zachować istniejące ogródki przeddomowe i małą architekturę (np. stare ogrodzenia). Nie dopuszcza się lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy przed istniejącymi liniami zabudowy ani wykonywania garaży w piwnicach.
Ponadto obiekt chroniony jest przez ustalenia m.pz.p. Śródmiwścia rozdział II, ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7 :
ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.
W zmianie mpzp z 2005 r. czytamy:
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61 MW ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające:
a) usługi handlu detalicznego;
b) usługi rzemiosła nieuciążliwego;
c) zieleń urządzona,
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,
2) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik intensywności zabudowy terenu nie może przekroczyć 1.5;
3) wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do górnych krawędzi gzymsów lub okapów nie może być większa niż w zabudowie sąsiedniej;
4) dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych w parterach budynków, z wykreowaniem wejścia poprzez odpowiednie oświetlenie i małą architekturę a od strony ul. Jedności Robotniczej także w piwnicach;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) należy zachować istniejące ogródki przydomowe i małą architekturę;
2) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, garaży w piwnicach, budynków gospodarczych oraz wiat;
3) dopuszcza się garaże indywidualne w formie zespołu garaży pod warunkiem sporządzenia szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu;
4) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony ul. Grunwaldzkiej i ul. B. Głowackiego.Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Mapy przedwojennego Głogowa i zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej I Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

14 października 2003