Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

035  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Dzieci Głogowskich 1

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, murowany, otynkowany, pokryty dachem dwuspadowym składa się z dwóch budynków połączonych na rzucie zbliżonym do litery T. Budynek główny kalenicowo usytuowany do ul. Dzieci Głogowskich. Do niego dobudowane prostopadle skrzydło w kierunku płd. Budynek podpiwniczony z powyższonym parterem i zaakcentowanym małymi okienkami poddaszem. Otwory okienne i wejście z elew. zach. zdobione otoczką z cegły sklepione łukowato. Na elewacjach płn., płd., i zach. ceglane akcenty w postaci narożników budynku, gzymsów międzykondygnacyjnych i podokiennych. Na elewacji zach i wsch. ryzality sięgające poddasza. przykryte dachem jednospadowym, pełnią funkcję komunikacyjną, dzieląc budynek na dwie części.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany został pod koniec XIX w. Nie znane jest jego przeznaczenie pierwotne. Mógł pełnić rolę budynku koszarowego ale nie znalazłem potwierdzenia tego przypuszczczenia. Obecnie pełni rolę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Porównując przedwojenne zdjęcie lotnicze z wizerunkiem współczesnym obiektu, bryła budynku nie uległa zasadniczym zmianom, zachowując swoją pierwotna formę.
Fotografie z 2011 r. nie wykazują zmian w wyglądzie bydynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

W planie miejscowym Ostrowa Tumskiego z 1998 r. budynek zlokalizowany jest na działce oznaczonej symbolem 43 UC MW w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej i oznaczony jako obiet o walorach kulturowych. W związku z tym obiekt jest objęty wszystkimi ustaleniami obowiązującymi dla tych stref.
Dla terenu oznaczonego symbolem 43 UC, MW ustala się przeznaczenie na usługi komercyjne oraz mieszkalnictwo wielorodzinne. Wyklucza się handel materiałami masowymi, takimi jak cement, wapno, cegła, węgiel itp. Lokalizacja nowych obiektów budowlanych wymaga opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 lub większej, obejmującej cały obszar jednostki. Narożnik zabudowy u zbiegu ulicy Kamienna Droga i ulicy 3 KL 1/2 winien zostać wzbogacony akcentem architektonicznym. Forma nowej zabudowy musi być zindywidualizowana i zharmonizowana z otoczeniem oraz cechować się wysokim poziomem estetycznym, architektonicznym i materiałowym. Maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje i ewentualnie użytkowe poddasze.
Ponadto budynek chroni zapis zawarty w m.p.z.p. Rozdział I - przepisy ogólne, § 7 :
ust. 17. Stolarka we wszystkich budynkach może być wymieniona na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 19. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 20. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.
Budynek do remontu kapitalnego.
W zmianie mpzp Ostrowa Tumskiego z 2011 r. budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 43.1. MW/U
§25
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 43.1.MW/U ustala się przeznaczenie alternatywne podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) zabudowa usługowa.
2. W przypadku realizacji na terenie, o którym mowa w ust. 1, przeznaczenia podstawowego:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ustala się przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi - z wyłączeniem usług uciążliwych,
b) drogi wewnętrzne,
c) infrastruktura techniczna,
d) parkingi i miejsca postojowe.
2) zabudowa usługowa, ustala się przeznaczenie uzupełniające:
a) mieszkania funkcyjne,
b) drogi wewnętrzne,
c) infrastruktura techniczna,
d) parkingi i miejsca postojowe.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,
2) ilość kondygnacji nadziemnych dwie, obiekt o walorach kulturowych - zabytek objęty gminną ewidencją zabytków,
3) dopuszcza się usługi tylko w parterze budynku mieszkalnego.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku realizacji zabudowy usługowej, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,
2) ilość kondygnacji nadziemnych dwie, obiekt o walorach kulturowych - zabytek objęty gminną ewidencją zabytków,
3) docelowo obiekt winien być przekształcony na administracyjno - usługowy.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) zagospodarowanie terenu wg jednolitej, całościowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania z oświetleniem, ciągami pieszymi, pieszo-rowerowymi i małą architekturą, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych,
2) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich,
3) intensywność zabudowy minimalna 0,4 maksymalna 0,6,
4) powierzchnia biologicznie czynna min 10% powierzchni terenu.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

05 listopada 2003