Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

033  

 

Nazwa obiektu:

Kamienica

 

Czas powstania obiektu:
XIX/XX w.

 

Adres obiektu:

Wały B. Chrobrego 6

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek czterokondygnacyjny, z zagospodarowanym poddaszem, otynkowany, kryty dachówką ceramiczną. Elewacja frontowa, (południowa), niesymetryczna. Dach mansardowy. budynek kalenicowo posadowiony w stosunku do ul. Wały Chrobrego. Ryzalit w części dachowej w płaszczyźnie elewacji płd. zwieńczony dachem dwuspadowym. W górnej części ryzalitu dwa okienka w kształcie przedzielonego półkola podkreślone gzymsem od którego biegną w dół trzy lizeny w osi otworów poddasza zwieńczonych półkoliście. Po obu stronach ryzalitu dwie symetryczne lukarny dachowe z parą okien przykryte dachem mansardowym. Nad lukarnami świetliki w postaci pięciu poziomych, małych okienek przykrytych daszkiem jednospadowym. Ryzalit sięgający gzymsu podokapowego niesymetryczny, wystający z lica elewacji. Strona zachodnia zwieńczona balustradą balkonową, wschodnia niższa o jedną kondygnację z balkonem bez balustrady. Część zach. ryzalitu wyposażona w duże okna. Wnęki loggi sklepione eliptycznie w parterze i na II p. na I p. prostokątna z dwoma filarami po bokach. Wszystkie otwory w części parterowej sklepione eliptycznie. Okna w części zach. elewacji płd. pojedyncze, dwuskrzydłowe, po dwa na jednej kondygnacji w części III p. podkreślone gzymsem podokiennym. Elewacja wsch. i zach. przylegają do szczytów kamienic narożnych kwartału. Do elewacji północnej prostopadle do budynku dobudowana oficyna kryta dachem dwuspadowym z balkonami od str. wschodniej.

 

Historia obiektu:

W ostatnich 15 latach przed zniesieniem twierdzy w 1902 r. władze miasta zwróciły uwagę główną na rozbudowę nowej części miasta w kierunku wschodnim. Pod koniec XIX w. zaczyna się rozbudowa miasta nie tylko o budowle prywatne ale również budowane są obiekty mieszkaniowe wielorodzinne. Budynek przy ul. Wały Chrobrego 6 jest jedną z kamienic zwartej zabudowy wielorodzinnej w kwadracie ulic: Wały Chrobrego, H. Kołłątaja, S. Staszica i Księdza P. Skargi. Powstał pod koniec XIX w. w środkowej części kwartału. W marcu 1945 r, zburzony został środkowy budynek kwaratłu przy ul. S.Staszica przylegający oficyną do oficyny budynku przy ul. Wały Chrobrego 6.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Elewacja południowa w porównaniu ze zdjęciami sprzed 1945 r. nie uległa zasadniczym zmianom. Trzy kominy dachowe zostają znacznie obniżone. Znikają dekoracje (lizeny, wnęki międzykondygnacyjne) wyróżniajace zespół okien I i II p. w części wschodniej elew. płd. Na III p. pojawia się trzecie (środkowe) okno) w tej samej części budynku. Wyburzone zostaje na całej długości kwartału ogrodzenie z pasem zieleni oddalające budynek od jezdni. Nośna ściana oficyny (po wyburzeniu oficyny domu przy ul. Staszica) od str. płn. została otynkowana. W części przyziemia do tej ściany dobudowano budynek gospodarczy, kryty papą z parą drewnianych drzwi zamykanych na kłódkę. W budynku częściowo wymieniona stolarka okienna z drewnianej na PVC z zachowaniem podziałów historycznych.
Fotografie z lat 2010 - 2011 r. ilustrują wymianę dachówki oraz okien budynku.

Uwagi różne:

Budynek stoi w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej, w zabudowie kwartału oznaczonego w m.p.z.p. Starego Miasta z 1999 r. w rysunku planu symbolem 13 MU. Nie jest oznaczony w rysunku planu jako obiekt o walorach kulturowych.
13MU - istniejąca zabudowa pierzejowa,
a) kamienice nr 11 przy ul. Kołłątaja i nr 18 przy ul. Staszica są obiektami o szczególnych walorach kulturowych - wszelkie prace budowlane mogą być prowadzone po uprzednim uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
b) można zamknąć kwartał poprzez wprowadzenie ogrodzeń zgodnie z ustaleniami ust.2 pkt.13,
c) obsługa kwartału odbywa się z ul. Staszica (144kD),
d) zakazuje się wznoszenia budynków gospodarczych lub garażowych nie związanych z istniejącą zabudową,
Ponadto obiekt chronią ustalenia planu miejscowego zawarte w rozdziale II, przepisy szczególne.
W granicach określonych w § 1 ust.1 oraz na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1962r. Nr 10, poz.48 z późniejszymi zmianami) ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego, w tym:
1. Granicę ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z jej oznaczeniem na rysunku planu, w ramach której wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uprzednim zezwoleniu pisemnym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3. Ochronę obiektów o walorach kulturowych, zgodnie z ich oznaczeniem na rysunku planu, dla których wszystkie działania architektoniczno-budowlane podlegają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Budynek do remontu kapitalnego.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - przetłumaczone na j. polski dzieło -"Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes" - str. 527.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map i zdjęcie lotnicze przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewiwicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki


 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

22 października 2003