Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

032  

 

Nazwa obiektu:

Dom przy ul. Budowlanych 6A

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Budowlanych 6A

 

Przeznaczenie pierwotne:

Willa jednorodzinna

 

Użytkowanie obecne:

Bank Dominet

 

Krótki opis obiektu:

Budynek trzykondygnacyjny na planie zbliżonym do prostokąta, kalenicowo, lekko ukośnie posadowiony w stosunku do ul. Budowlanych. Obiekt pokryty dachem czterospadowym. Na elewacji płd. - wsch. skierowanej w stronę ul. Budowlanych w części centralnej prostokątny ceglany ryzalit, ponad wysokim parterem przechodzący w półkolisty, przykryty dachem stożkowym. W części przyziemia cokół z cegły klinkierowej, powyżej budynek otynkowany i pomalowany w kolorze białym. Wejście od ulicy z ryzalitu na elewacji płn. - wsch. Podwyższony parter budynku. Do drzwi wejściowych prowadzą schody zamknięte trzystopniowym murkiem ceglanym z poręczą metalową. Drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe, kasetonowe z półokrągłym przeszklonym doświetlem. Nad drzwiami jednospadowy daszek kryty dachówką. Ryzalit zadaszony dachem trzyspadowym z dodatkową połacią w kierunku płn. - wsch. Ściana za ryzalitem na elewacji pł. wsch. nietynkowana, z cegły klinkierowej aż do połaci dachowej i oknem w części poddasza. Symetryczne odbicie tej ściany występuje na elewacji płd. zach. zaopatrzonej w cztery symetryczne, prostokątne, trójdzielne okna, dwa w parterze i dwa w części poddasza. Elewacja płn. - zach. posiada cztery okna w części parteru i dwa okna połaciowe. Na dachu kominy wentylacyjne. W płd. narożniku budynku pionowy kaseton podświetlany z napisem BANK.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. w okresie bujnego rozkwitu budownictwa. Po zburzenie bramy pruskiej wzdłuż ul. Daszyńskiego i dalej na południe powstaje szereg okazałych obiektów budownictwa jednorodzinnego. Ten budynek jest jednym z nich. Po II wojnie światowej budynek odremontowany, od 1957 r. pełni rolę klubu "ŻURAW" będącego pod patronatem głogowskiej "Famaby". Po przemianach ustrojowych na pocz. lat 90 - tych XX w. budynek jest remontowany i adaptowany na potrzeby "Cuprum Banku". Od 2003 r. jest siedzibą banku "Dominet". Obecnie swoją siedzibę w budynku ma BNP PARIBAS.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Jedynym wizerunkiem przedwojennego obiektu na podstawie którego można porównać zmiany w bryle budynku jest pocztówka wydana przed 1945 r. znajdując się w pakiecie "Zdjęcia". Jak widać budnek został obniżony o jedną kondygnację a szczytowe usytuowanie do ul. Budowlanych zmienino na kalenicowe. Dach z dwuspadowego zmienił się na czterospadowy. Nie uległ zmianom ryzalit na elewacji frontowej ani miejsce wejścia do budynku. Część prostokątną ryzalitu frontowego (wcześniej otynkowaną) zamienino na cegłę klinkierową. W miejscu okienka w części parterowej pojawiło się przestrzenne logo banku. Zunifikowana została stolarka okienna, znikły okna zwieńczone eliptycznie. Również obniżony dach ryzalitu na elewacji zwróconej w kierunku ul. Śniadeckich z mansardowego zmienił się na trzyspadowy. Zmienił się układ otworów okiennych w tym ryzalicie. Znikły z elewacji okna na lewo od wejścia do budynku. Jak wynika z porównania materiałów historycznego ze współczesnym, częściowemu wyburzeniu uległa część płn. - zachodnia budynku. Nie wiemy jak wyglądała też elewacja płd. od str. "Skarbka".
Wizualizacja budynku w 2011 r. ilustruje zmiany grafiki na elewacji wschodniej związane ze zmianą użytkownika budynku którym obecnie jest BNP PARIBAS.

Uwagi różne:

W planie miejscowym os. Hutnik z 1998 r.budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 3aU.
dla terenu ozn. symb. 3aU: użytkowanie podstawowe - usługi; zasady modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy - uzyskanie poprawy termoizolacyjności oraz energooszczędności zabudowy; dopuszczenie wymiany przekryć, korekt wystroju zewnętrznego;
Obiekt chroni zapis w m.p.z.p Hutnik, rozdział II, ogólne zasady zagospodarowania terenu § 5.1 pkt. 11:
W ramach poprawy estetyki modernizowanych, istniejących obiektów wprowadza się ochronę detali i wystroju pochodzącego sprzed 1945 r. przy preferencjach dla odtwarzania w pełni stanu pierwotnego; przy wymianie stolarki należy wprowadzać nowe elementy z zachowaniem otworów i ich podziałów historycznie ukształtowanych.

Bibliografia:

1. "Głogów- zarys monografii miasta" pod redakcją Krystyna Matwijowskiego z 1994 r. - str. 307

 

Źródła ikonograficzne:

1. Mapy oraz zdjęcie lotnicze przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Materiały historyczne ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

03 grudnia 2003