Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

030

Nr rejestru zabytków:
A/6044/17

Data wpisu do rejestru zabytków:
2017-04-06

 

Nazwa obiektu:

Wodociągowa wieża ciśnień

 

Czas powstania obiektu:
1909 r.

 

Adres obiektu:

Towarowa  

 

Przeznaczenie pierwotne:

Wodociągowa wieża ciśnień

 

Użytkowanie obecne:

Ruina

 

Krótki opis obiektu:

Główny trzon kolumny w kształcie stożka ściętego wykonany z cegły, część przyziemna poszerzona ze spadkiem do odprowadzenia wód opadowych. Od północy otwór wejściowy. wystający z lica sciany, zwieńczony daszkiem dwuspadowym. W połowie trzonu cztery pojedyncze okna, zwieńczone półkoliście, rozmieszczone symetrycznie w każdą stronę świata. W ich osi pod gzymsem wieńczącym trzon małe okienka zwieńczone łukowato. Elewacja trzonu ozdobiona regularnymi poziomymi pasami z ciemniejszej cegły. Duża powierzchnia trzonu w części przyziemia od strony zachodniej wyburzona. Na trzonie osadzona potężna, żeletowa konstrukcja w formie walca z sześcioma prostokątnymi oknami, osadzona na odwróconym wklęśniętym stożku, również żelbetowym, przykryta stożkowym dachem znacznie wystającym poza lico walca. Zachodnia część podstawy walca z dużymi ubytkami grozi zawaleniem się konstrukcji.

 

Historia obiektu:

Obiekt został wybudowany w 1909 r. na terenach kolejowych i na potrzeby kolei. Służył do zaopatrywania w wodę parowozów oraz osiedla mieszkaniowego kolejarzy. Po wyparciu parowozów przez lokomotywy elektryczne i spalinowe oraz włączeniu budynków do miejskiej sieci wodnej obiekt nieeksploatowany niszczeje.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak ikonografii historycznej nie pozwala na porównanie obiektu pierwotnego ze współczesnym.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje dalszej destrukcji konstrukcji wieży.

Uwagi różne:

Najpilniejsze potrzeby:
Wykonanie prac ratowniczych pod nadzorem konserwatorskim, polegających na odtworzeniu żelbetowych części wieży, które odpadając tworzą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Wykonanie bezpiecznej klatki schodowej wewnątrz obiektu prowadzących do kopuły wieży która może służyć jako punkt widokowy. Oświetlenie wnętrza obiektu.
W planie miejscowym Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich wieża ciśnień nie jest oznaczona jako obiekt o walorach kulturowych oraz stoi na terenie oznaczonym w rysunku mpzp z 2000 r. symbolem 26 U.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26 U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego;
2) Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;
3) Zaleca się modernizację i przekształcenie obiektów w celu podniesienia ich estetyki.
Jak widać w zapisie brak jest uwag na temat obiektu o walorach kulturowych.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

Brak

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
Plany i rysunki : Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

22 grudnia 2003